Organizacja zajęć

ZARZĄDZENIE NR 42/2021
REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 8 lutego 2021 r.zmieniające zarządzenie Nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć́ na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń́ i egzaminów, w roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19
Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1833), a także § 12 ust. 7 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zarządza się̨ co następuje:

                                                                                                                                                                            § 1.

1. Wprowadza się zmiany do Zarządzania Nr 193/2020 z dnia 24 września 2020 r., w wyniku których w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2020/2021 wprowadza się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (dalej: Uczelnia) organizację zajęć, zaliczeń i egzaminów określoną niniejszym zarządzeniem w celu zapobiegania wśród społeczności akademickiej zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 w związku z epidemią COVID-19”.
2. Wprowadza się zmiany do Zarządzenia Nr 258/2020 z dnia 13 listopada 2020 r., w wyniku których:
1) W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ćwiczenia, w tym kliniczne oraz zajęcia praktyczne będą odbywały się w formie stacjonarnej (kontaktowej). W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Kierownika Jednostki, Dziekan może wyrazić zgodę na prowadzenie ćwiczeń z danego przedmiotu metodą hybrydową.”
2) W § 1 uchyla się ust. 4.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem, zastosowanie mają przepisy Zarządzenia nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 220/2020 z dnia 16 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 258/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 272/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

                                                                                                                                                                              § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                                                                                                                                                 Zbigniew Gaciong 
                                                                                                                                                                                                                                        REKTOR 

 

 


 

Uchwała NR 69/2020 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie odbywania na studiach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w podmiotach leczniczych i służbach sanitarno-epidemiologicznych w ramach zadań związanych z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w roku akademickim 2020/2021                                                                        

Zarządzenie Nr  272/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 listopada 2020 zmieniające zarządzenie Nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć́ na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń́ i egzaminów, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19.

Zarządzenie Rektora Nr 258/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 13 listopada 2020 

Zarządzenie Rektora Nr 220/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 października 2020

Zarządzenie Rektora nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020


Zasady ogólne organizacji zajęć na odległość  
(na podstawie Zarządzenia Rektora nr 193/2020)

 1. Kształcenie na odległość realizowane jest z wykorzystaniem infrastruktury  i oprogramowania zapewniających synchroniczną lub asynchroniczną interakcję między studentami/doktorantami/uczestnikami i osobami prowadzącymi zajęcia.
   
 2. Szczegółowe zasady organizacji zajęć na odległość w danej jednostce, w tym wymagania informatyczne umożliwiające udział w zajęciach i połączenie z systemem (sposób logowania) zostaną ogłoszone na stronie internetowej jednostki przez jej kierownika.
   
 3. Zajęcia prowadzone synchroniczne odbywają się w godzinach przeznaczonych w planie dydaktycznym dla danego przedmiotu.
   
 4. W celu uczestniczenia w zajęciach na odległość, studenci/doktoranci/uczestniczy szkoleń powinni posiadać sprzęt informatyczny zapewniający dwukierunkową komunikację audiowizualną pomiędzy studentem/doktorantem/uczestnikiem szkolenia a prowadzącym zajęcia (np. komputer wyposażony w kamerę, głośniki i mikrofon). Osoba prowadząca zajęcia i uczestniczący w zajęciach studenci powinni mieć włączone kamery pozwalające na możliwie pełną interakcję.
   
 5. Dla studentów, którzy nie posiadają ww. sprzętu, zostaną udostępnione sale audiowizualne na Kampusie Banacha w celu umożliwienia im udziału w zajęciach prowadzonych na odległość.
  Komunikat Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia nr 21 w sprawie możliwości korzystania ze stanowisk komputerowych zlokalizowanych na terenie Kampusu Banacha


W przypadku prowadzenia zajęć na odległość, na wniosek studenta, nauczyciele zobowiązani są do zorganizowania konsultacji.
 


Zasady ogólne organizacji zajęć kontaktowych
(na podstawie Zarządzenia Rektora nr 193/2020)

 1. Przy organizacji zajęć realizowanych w formie stacjonarnej (kontaktowej), należy uwzględniać bieżące zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zachowania reżimu sanitarnego celem zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 ogłaszane w szczególności na stronie internetowej Uczelni, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
   
 2. Zalecana jest kumulacja zajęć kontaktowych w jak najmniejszej niezbędnej dla prawidłowości nauczania liczbie dni przy jak najpełniejszym wykorzystaniu tych dni dla przeprowadzenia zajęć praktycznych.
   
 3. Przed rozpoczęciem zajęć klinicznych, każdy student zobowiązany jest do zaliczenia kursu dotyczącego pandemii Covid-19.

  Pismo Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia w sprawie kursu dotyczącego pandemii

  Link do kursu: https://e-learning.wum.edu.pl/course/view.php?id=1416

 

Zalecamy zapoznanie się z pełną treścią Zarządzenia Rektora nr 193 z dnia 24 września 2020 r.


Pismo Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia z dnia 1.10.2020 r. dotyczące rozpoczęcia zajęć

Printer Friendly, PDF & Email