Non Omnis Moriar

 

Rektor, Senat i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z głębokim żalem żegnają

 

Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr. hab. n. med. Zdzisława Machonia

 

wybitnego Farmaceutę i Chemika,
jednego z nielicznych polskich twórców oryginalnych leków syntetycznych
 oraz Inicjatora rozwijania w kraju nowej dyscypliny naukowej jaką była chemia medyczna.

Dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 90 prac naukowych doświadczalnych,
5 prac monograficznych, 51 patentów i zgłoszeń patentowych oraz ponad 30 komunikatów naukowych.

Profesor angażował się w działalność społeczną w organizacjach i towarzystwach naukowych,
był też Członkiem wielu komitetów i towarzystw naukowych.
W latach 1964-1967 piastował funkcję Sekretarza Wrocławskiego Oddziału PTFarm
i Wiceprzewodniczącego Zarządu Wrocławskiego Oddziału PTChem,
a w latach 1983-1986 - Przewodniczącego Wrocławskiego Oddziału PTFarm. 

Był Członkiem Komitetu Terapii i Nauki o Leku PAN oraz Przewodniczącym Komisji Leku Syntetycznego i Projektowania Nowych Leków,
a w latach 1992-1998 Członkiem Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN.

Otrzymał wiele prestiżowych nagród, wyróżnień i odznaczeń,
wśród nich: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej i Medal im. Stanisława Binieckiego,
medal „Zasłużony dla Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN”. 

 

Rodzinie i Bliskim Profesora

składamy wyrazy głębokiego współczucia.
 

 

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z żalem przyjęli informację o śmierci

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Janusza Woytonia

 

Doctora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
jednego z Nestorów polskiego położnictwa i ginekologii,
Ojca polskiej perinatologii,
Twórcy jednego z pierwszych centrów monitorowania dobrostanu płodu,
którego pionierskie badania zapoczątkowały nową erę w położnictwie.

Profesor przez lata pełnił funkcję
Kierownika Kliniki Rozrodczości i Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu (1974- 2002).

Był Autorem monografii pt. „Fizjopatologia płynu owodniowego”,
pierwszego tego rodzaju opracowania na świecie.

Jako Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
honorowy członek Towarzystwa Ginekologów Niemieckich, Słowackich
oraz członek międzynarodowych towarzystw naukowych,
przez dziesięciolecia wspierał i czuwał nad rozwojem naukowym wielu lekarzy.
 

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ze smutkiem przyjęli informację o śmierci

Autorytetu polskiej Medycyny Ratunkowej
Prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Zawadzkiego

Założyciela i pierwszego Kierownika Zakładu Medycyny Ratunkowej w latach 2001-2011,
Promotora rozpraw doktorskich,
Nauczyciela wielu pokoleń lekarzy,
Autora i Współautora licznych prac naukowych,
dzięki któremu powstał pierwszy w Polsce podręcznik
 „Medycyny ratunkowej i katastrof” pod jego redakcją naukową,
Członka Rady Naukowej czasopisma „Anestezjologia i Ratownictwo”,
Konsultanta Krajowego i Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie i bliskim
Składamy wyrazy głębokiego współczucia 

 

Rektor, Senat i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z głębokim żalem żegna

wybitnego Specjalistę z zakresu fizjologii i zdrowia publicznego

Prof. dr. hab. n. med.
Henryka Kirschnera


Dyrektora Instytutu Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w latach 1973-1999,
Kierownika Zakładu Higieny IMS AM w latach 1985-1999,
Kierownika Zakładu Higieny Żywienia IMS AM w latach 1973-1985,
do 1972 r. Adiunkta w Zakładzie Fizjologii Pracy AM.

Odszedł znakomity Wychowawca wielu medyków,
 cieszący się szacunkiem i uznaniem współpracowników i studentów.
Promotor oraz Recenzent wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych,
Autor ponad 240 publikacji, w większości prac oryginalnych
o charakterze eksperymentalnym, epidemiologicznym, studialnym 
wchodzący w skład komitetów redakcyjnych czasopism lekarskich i naukowych.

Pełnił zaszczytne funkcje w komitetach i komisjach Polskiej Akademii Nauk
oraz towarzystwach naukowych jako
Przewodniczący Komitetu Ekologii Człowieka i Promocji Zdrowia PAN,
 Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego PAN, a także
Członek Sekcji Medycznej Komitetu Badań Naukowych kilku kadencji.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia.
 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. Henryka Kirschnera

wieloletniego kierownika Zakładu Higieny i Dyrektora  
Instytutu Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
przewodniczącego Komitetu Ekologii Człowieka i Promocji Zdrowia 
oraz Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

Pan Profesor był człowiekiem o szerokich zainteresowaniach naukowych 
obejmujących fizjologię, ergonomię, medycynę pracy, epidemiologię, medycynę społeczną i zdrowie publiczne.

Jego publikacje z tego zakresu istotnie przyczyniały się do postępu w tych dyscyplinach.
Po przejściu na emeryturę prowadził badania historyczne nad tragicznymi wydarzeniami w roku 1943 na Wołyniu,
które przeżył jako 14-letni chłopiec. Efektem tych badan była książka pt. Notatki Wołyńskie, wydana w roku 2010.

Żegnamy wybitnego Naukowca, Nauczyciela i Wychowawcę licznych lekarzy.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Społeczność Akademicka Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego