Non Omnis Moriar

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Prof. dr. hab. Bruno Szczygła 

lekarza – chirurga, pioniera leczenia żywieniowego w Polsce, nauczyciela akademickiego i wychowawcę wielu pokoleń chirurgów. 
  
  
 W latach 1972-1981 prof. Bruno Szczygieł był Prodziekanem i Dziekanem I Wydziału Lekarskiego. W latach 1987-1989 pełnił stanowisko Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej. Profesor w ogromnym stopniu przyczynił się do rozwoju leczenia żywieniowego w Polsce. W 1986 r. z inicjatywy prof. Bruna Szczygła oraz jego współpracowników powołana została Sekcja Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, mająca swoją siedzibę w Katedrze i Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej, w 1998 r. przekształcona w Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego (obecnie POLSPEN).  

Prof. Buno Szczygieł był Prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa w kadencji 1998-2002, pozostając następnie jego Prezesem Honorowym.
Pełnił również funkcję Kierownika III Kliniki Chirurgicznej, która w 1974 r. przemianowana została na Katedrę i Klinikę Chirurgii Gastroenterologicznej,
zaś w 1997 r. na Katedrę i Klinikę Chirurgii Gastroenterologicznej i Żywienia. Stanowisko Kierownika tej Kliniki prof. Bruno Szczygieł pełnił w latach 1969 -1999.
W latach 2000-2007 sprawował funkcję Kierownika Zakładu Żywienia Człowieka WNoZ WUM.  

Prof. Bruno Szczygieł został wielokrotnie wyróżniony za swoją działalność na rzecz Uczelni. 

Prof. Bruno Szczygieł odszedł 14 stycznia 2024 roku w wieku 95 lat.  

 

Pokój Jego Duszy. 

 

Rodzinie i Bliskim przekazujemy wyrazy współczucia. 

Rektor i Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 23 stycznia 2024 r. w kościele św. Boromeusza, ul. Powązkowska 14 o godz. 12:00, następnie kondukt żałobny przejdzie do grobu rodzinnego.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierciwybitnego Specjalisty w dziedzinie chirurgii

prof. dr. hab. n. med. Bruna Szczygła, 

który zmarł w dniu 14 styczniu 2024 r. w wieku 95 lat.

Pan Profesor Bruno Szczygieł urodził się w 1928 r. w Częstochowie. W 1952 r. ukończył studia, na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej

w Warszawie uzyskując dyplom lekarza. Egzamin specjalizacyjny I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej zdał pomyślnie w roku 1956.

W roku 1964 uzyskał tytuł specjalisty chirurgii ogólnej II stopnia. W 1963 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Badania doświadczalne nad pochodzeniem

wodobrzusza po zwężeniu żyły głównej dolnej nad przeponą” otrzymując stopień naukowy doktora medycyny. W 1968 r. po dokonaniu oceny dorobku naukowego

i pracy habilitacyjnej pt. „Badania doświadczalne nad rolą białek surowicy krwi w powstawaniu i samoistnym ustępowaniu puchliny brzusznej”

uzyskał stopień naukowy docenta. W 1979 r. otrzymał stopień profesora nadzwyczajnego, a w roku 1987 tytuł profesora zwyczajnego.

W roku 1969 objął funkcję Kierownika Katedry i III Kliniki Chirurgicznej, która w związku z powołaniem Instytutu Chirurgii została w 1974 r.

przemianowana na Katedrę i Klinikę Chirurgii Gastroenterologicznej, a w roku 1997 na Katedrę i Klinikę Chirurgii Gastroenterologicznej i Żywienia.

W latach 1972-1981 Pan Profesor Bruno Szczygieł był najpierw Prodziekanem, a następnie Dziekanem I Wydziału Lekarskiego.

Pan Profesor Bruno Szczygieł był nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń chirurgów, twórcą polskiej szkoły żywienia poza- i dojelitowego,

członkiem europejskich i polskich towarzystw naukowych, Członkiem Honorowym Towarzystwa Chirurgów Polskich i Honorowym Prezesem POLSPEN.

W zmarłym Profesorze żegnamy znakomitego chirurga, zasłużonego i oddanego pracownika Wydziału Lekarskiego Uczelni, nauczyciela, wychowawcę i mistrza.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.prof. Maciej Słodkowski, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej WUM 

prof. Rafał Krenke, Dziekan Wydziału Lekarskiego WUM

Z ogromnym bólem
żegnamy

prof. dra hab. Bruno Szczygła

lekarza – chirurga, pioniera leczenia żywieniowego w Polsce, nauczyciela akademickiego
naszego Szefa, Mentora i Przyjaciela,
a przede wszystkim Człowieka, który dobro pacjenta stawiał ponad wszystko.

Profesorze – dziękujemy

Twoi współpracownicy i uczniowie

Beata Sińska, Alicja Kucharska, Ewa Michota-Katulska, Magdalena Zegan, Monika Mazurek-Rylska, Leszek Wronka, Zuzanna Zaczek, Marianna Hall

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. n. farm. Aleksandra Mazurka 

 
cenionego naukowca, farmaceuty i fizyka, nauczyciela akademickiego i wychowawcy
wielu pokoleń farmaceutów. 

 Prof. Mazurek był absolwentem Wydziału Farmaceutycznego WUM i Wydziału Fizyki UW.
Kierował Zakładem Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zasłużony dla działalności Narodowego Instytutu Leków, wieloletni Dyrektor i Kierownik Zakładu Leków Syntetycznych (1979-2023). 

Prof. Mazurek był wysokiej klasy specjalistą w zakresie farmacji, farmakologii i nanotechnologii z praktyką naukową w Polsce i USA,
laureatem prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych, uznanym ekspertem oceny leków, wieloletnim ekspertem WHO
i przedstawicielem Polski w Farmakopei Europejskiej oraz instytucjach europejskich zajmujących się problematyką lekową.
Był także wieloletnim przewodniczącym Rady Naukowej oraz dyrektorem dwóch kadencji Narodowego Instytutu Leków.

Pan Profesor pozostawił po sobie ogromny dorobek. 

 

Na zawsze zostanie w naszej pamięci. 

Rektor i Społeczność Akademicka 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Msza św. odbędzie się 26 stycznia 2024 r. o godz. 12:30 w parafii pw. Św. Stanisława Kostki przy ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 2 (Warszawa).
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14:00 na Powązkach Wojskowych. 

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dra hab. n. farm. Aleksandra Pawła Mazurka
 
 
 Byłego Kierownika Zakładu Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego  
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Odszedł uznany naukowiec, nauczyciel i wychowawca
wielu pokoleń farmaceutów.

Rodzinie i Bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.

Dziekan i cała Społeczność Akademicka Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego