Księga Znaku WUM

​Księga Znaku WUM jest podstawą systemu identyfikacji uczelni, określa najważniejsze znaki graficzne symbolizujące uczelnię wraz z sugestiami ich stosowania, kolorystyką i typografią. Została przygotowana w celu ujednolicenia zasad stosowania tych elementów w zależności od okoliczności.

W przygotowanej Księdze Znaku wprowadzono reguły w stosowaniu przede wszystkim dwóch znaków graficznych. Dotychczasowe godło WUM staje się znakiem uroczystym - symbolem używanym dla podkreślenia tradycji, historii i rangi uczelni. Używane jest wyłącznie w sytuacjach najwyższej rangi: na uroczystościach jubileuszowych, w materiałach sygnowanych przez JM Rektora i Senat, na pieczęciach, medalach, nagrodach, w oficjalnych publikacja dotyczących ważnych wydarzeń uczelni.

Do powszechnego użycia wprowadzamy nowy znak graficzny zwany podstawowym lub logotypem, złożonym z sygnetu (orła obecnego w godle uczelni) i typografii. Logotyp przeznaczony jest stosowania w materiałach informacyjno-promocyjnych, akcydensach, wydarzeniach uczelnianych, stopkach mailowych, dyplomach okolicznościowych czy akcjach i aktywnościach studentów. Logotyp będzie też stosowany w oficjalnych mediach elektronicznych uczelni.

W ramach Księgi Znaku przygotowano także rekomendowaną typografię (zestaw czcionek) do stosowania w oficjalnych drukach uczelnianych i mediach elektronicznych WUM.

Znaki określone w księdze znaku są własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i podlegają ochronie prawnej. Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni zobowiązane są do stosowania wytycznych wskazanych w Księdze Znaku WUM. Ważne, by te zasady stosowały także instytucje współpracujące czy podmioty zewnętrzne, które dodatkowo obowiązuje uzyskanie zgody na użycie znaku WUM.

​Jest ona pierwszym etapem prac związanych z przygotowaniem całościowego Systemu Identyfikacji Wizualnej WUM.

 


Jak stosować godło i logotyp:

Godło, czyli znak uroczysty, stosujemy na/w:

 • głównej stronie internetowej (desktop oraz strony wydziałowe)
 • dokumentach JM Rektora, Rady Uczelni, Senatu
 • zaproszeniach na inauguracje, dyplomatoria
 • aktach normatywnych WUM
 • dyplomy (doktorskie, habilitacyjne etc.)

​Logotyp, czyli znak podstawowy stosujemy na/w:

 • mobilnej stronie internetowej
 • aplikacja dla studentów
 • kanałach społecznościowych
 • patronatach rektora
 • materiałach konferencyjnych
 • akcjach studentów
 • papierach firmowych i wizytówkach, stopkach maili
 • materiałach promocyjnych
 • szablonach prezentacji, plakatach
 • publikacjach
 • dyplomach okazjonalnych

Historyczne godło WUM z białym orłem na czerwonym tle stworzył wybitny polski grafik Andrzej Heidrich (1928-2019) – autor m.in.  wzorów banknotów NBP,  konsultacji heraldycznej udzielił prof. Stefan Kuczyński. To godło pozostaje bez zmian. Na jego podstawie stworzono logotyp, który opracowała graficzka Paulina Derecka z Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Księga Znaku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego została wprowadzona Zarządzeniem Rektora nr 189/2021 z dn. 7 października 2021 r.

 


Księga Znaku Wydziałów WUM