Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Komisja Europejska (KE) określiła w 2005 roku w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zasady mające na celu wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności nauki poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy badawczej, zapewnienia naukowcom stabilnych warunków pracy i etycznego środowiska pracy.

HRS4R – to Strategia mająca pomóc Instytucjom w skutecznej implementacji zasad Karty i Kodeksu.

Udział w Strategii to ciągły proces, który wiąże się z regularną oceną postępów we wdrażaniu i przestrzeganiu zasad Karty i Kodeksu dokonywaną przez zagranicznych ekspertów wyznaczanych przez KE. Celem tego procesu jest stałe doskonalenie Instytucji i praca nad postulatami Karty i Kodeksu.

Instytucje, które skutecznie wdrażają te zasady zostają wyróżnione przez Komisję Europejską znakiem "HR Excellence in Researchers".


HR Excellence in Research - Obecnie

W czerwcu 2018 roku WUM wkracza w kolejną, czwartą fazę Strategii jaką jest samoocena działań doskonalących wyznaczonych w 2016 roku.

Efekty tej analizy przesyłane są do Komisji Europejskiej, która oceni jakość przeprowadzonych prac i wskaże kierunek kolejnych działań.

Prace związane z przeprowadzeniem analizy wewnętrznej realizuje Uczelniany Zespół ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych powołany Zarządzeniem Rektora, prof. dra hab. Mirosława Wielgosia w dniu 28.02.2018 roku. Zespół pracuje pod kierunkiem Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju WUM – prof. dra hab. med. Krzysztofa J. Filipiaka.

Zadaniem Zespołu jest bieżąca analiza dotychczasowych osiągnięć, formułowanie kolejnych działań doskonalących i utrzymanie oraz optymalizacja w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zasad określonych w Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Otwarta i Transparentna polityka rekrutacji jest kluczowym elementem HRS4R. Dlatego WUM, zarządzeniem Rektora, prof. dra hab. Mirosława Wielgosia wprowadza nową Politykę Rekrutacji pracowników naukowych - zbieżną z zaleceniami i wymaganiami Karty i Kodeksu.

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 17 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych_plik pdf 118KB

Ocena wewnętrzna - Internal Review_plik pdf 630 KB

Polityka rekrutacyjna WUM_plik pdf 716 KB


HR Excellence in Research - Początki

Warszawski Uniwersytet Medyczny, jako pierwsza uczelnia medyczna w Polsce, uzyskał w czerwcu 2016 r. prawo do posługiwania się znakiem Human Resources Excellence in Research.

Nasza Uczelnia wdrożyła zasady określone w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych i zobowiązała się do ich stosowania w celu zwiększenia atrakcyjności warunków pracy naukowców.                             

Proces implementacji tych zasad rozpoczął się pod koniec kwietnia 2015 r., kiedy to Warszawski Uniwersytet Medyczny przedstawił Komisji Europejskiej deklarację wprowadzenia zasad określonych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych.

Komisja Europejska uznała nasze działania za odpowiednie i skuteczne, przyznając nam prawo do posługiwania się prestiżowym logiem "HR Excellence in Research".

Uzyskanie tego tytułu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, będzie punktowane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych podczas oceny jednostek.

Ponadto, stosowanie zasad określonych w Karcie i Kodeksie pomoże naszej Uczelni stać się bardziej konkurencyjnym pracodawcą dla osób pragnących rozwijać karierę naukową.

Prace, związane z wdrożeniem tych zasad, zrealizował 11-sto osobowy zespół składający się z pracowników naukowych z wszystkich wydziałów, doktorantów i administracji, pod przewodnictwem władz rektorskich Uczelni kadencji 2012-2016.

Zarządzenie Rektora w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych_plik pdf 36,2 KB

Deklaracja przystąpienia_plik pdf 57,7 KB

Strategia rozwoju kadry_plik pdf_1,0 MB

Europejska Karta Naukowca_Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych_plik pdf 867 KB

Więcej informacji na temat tytułu „HR Excellence in Research”

List Gratulacyjny Wiceministra Zdrowia - Jarosława Pinkasa z okazji przyznania Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu prawa posługiwania się logiem Human Resources Excellence in Research_plik pdf 65,8 KB

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter