Zakwaterowanie w Domach Studenta WUM

Zakwaterowanie
(na podstawie Zarządzenia Rektora nr 201/2020)

 1. Kwaterowanie odbywa się we wszystkich rodzajach pokoi tylko po jednej osobie, z wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. 2.
   
 2. Dopuszcza się zakwaterowanie 2 osób razem w pokoju, o ile te dwie osoby wyrażą na to pisemną zgodę (oświadczenie stanowi załącznik nr 6a).
   
 3. W związku z sytuacją epidemiczną, w budynku mogą przebywać wyłącznie mieszkańcy.
   
 4. Zabrania się odwiedzin. Wstrzymuje się możliwość przebywania w budynkach osób niezakwaterowanych.
   
 5. Zaleca się unikanie kontaktu między mieszkańcami budynku, a jeśli to niemożliwe - zachowanie bezpiecznego odstępu wynoszącego co najmniej 2 metry.
   
 6. Ogranicza się liczbę osób mogących korzystać z obszarów wspólnych (pomieszczeń kuchennych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, pokoi cichej nauki i sal TV, sali komputerowej) w tym samym czasie. Przy każdym pomieszczeniu znajduje się informacja o liczbie osób mogących korzystać z pomieszczenia jednocześnie.
   
 7. W kuchniach, łazienkach, natryskach mogą przebywać nie więcej niż 3 osoby jednocześnie.
   
 8. Pomieszczenia siłowni, klubu, kawiarni, sali bilardowej są zamknięte.
   
 9. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, duszności, w zależności od nasilenia objawów należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ lub zadzwonić pod numer alarmowy 112 oraz do SANEPID-u.
   
 10. Obowiązuje bezwzględny nakaz poinformowania pracownika administracji Domu Studenta w razie wystąpienia choroby COVID-19.
   
 11. W razie choroby obowiązuje poddanie się obowiązkowej kwarantannie i postępowanie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
   
 12. W Domach Studenta obowiązują zasady bezdotykowego pomiaru temperatury określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.
   
 13. Wszyscy mieszkańcy powinni zachować zasady higieny: często myć ręce, unikać dotykania oczu i ust, myć lub dezynfekować dotykane powierzchnie, podczas kaszlu i kichania zakrywać nos i usta zgiętym łokciem lub chusteczką.
   
 14. Osoby wchodzące do Domu Studenta mają obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy m.in. maseczki lub przyłbicy, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do zarządzenia.
   
 15. Obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku.
   
 16. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na recepcję, klucz do pokoju podaje do koszyczka pracownik recepcji.
   
 17. Do administracji, recepcji można podchodzić pojedynczo z zachowaniem dystansu pomiędzy osobami – co najmniej 2 m.
   
 18. Mieszkańcy powinni zachowywać czystość w swoich pokojach oraz kuchniach i łazienkach. Odpady powinny być wyrzucane do pojemników znajdujących się w ogrodzie w altanie śmietnikowej.
   

Zasady przy zakwaterowaniu
(na podstawie Zarządzenia Rektora nr 201/2020)

 1. Wejście na teren akademika ma tylko student, któremu przyznane zostało miejsce. Osoby postronne, w tym rodzina, nie ma możliwości wejścia na teren Domu Studenta.
   
 2. Do administracji, recepcji podchodzi tylko jedna osoba z zachowaniem dystansu pomiędzy osobami – co najmniej 2 m.
   
 3. W razie wystąpienia kolejki do zakwaterowania, kolejne osoby czekają w bezpiecznych odległościach co najmniej 2 m przed budynkiem (nie gromadząc się).
   
 4. W związku z sytuacją epidemiczną, każdy mieszkaniec powinien mieć swoją  pościel oraz koc. Wymiana pościeli na świeżą powinna odbywać się również we własnym zakresie.
   
 5. Kwaterowanie cudzoziemców odbywa się  zgodnie z obowiązującymi w dniu zakwaterowania wytycznymi SANEPID-u.
   
 6. Kwaterowanie cudzoziemców odbywa się po okazaniu dokumentu potwierdzającego odbycie kwarantanny (o ile taki obowiązek występuje w przypadku osób, które przyjechały z danego kraju).
   
 7. Każda osoba przed wejściem do zakwaterowania własnym długopisem wypełnia oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.
   

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania oraz odbycia kwarantanny
(na podstawie Zarządzenia Rektora nr 201/2020)

 1. Przeniesienie osoby z podejrzeniem zachorowania do wyznaczonego do tego celu pokoju izolacji – wydzielono trzy tego typu pokoje przeznaczone z przeznaczeniem na izolację.
   
 2. Obowiązek skontaktowania się w tej sprawie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, a następnie konieczność poinformowania pracownika administracji Domu Studenta o wytycznych otrzymanych z SANEPID-u w związku z zaistniałą sytuacją.
   
 3. Osoba poddana kwarantannie zobowiązana jest nie wychodzić z pokoju i postępować zgodnie z decyzjami SANEPID-u oraz Kierownictwa Domu Studenta.

   

Zalecamy zapoznanie się z pełną treścią załącznika nr 6 do Zarządzenia nr 201/2020 Rektora WUM z dnia 30 września 2020 r.

Pełna treść Zarządzenia Rektora nr 201/2020 z dnia 30 września 2020 r.

 
Printer Friendly, PDF & Email