Senat

Senat jest organem kolegialnym uczelni.

Do najważniejszych kompetencji Senatu należy m.in.: uchwalanie Statutu Uczelni, planów i regulaminów studiów, zasad przyjęć na studia, uchwalanie strategii Uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji, powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni, opiniowanie kandydatów na Rektora, przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uczelni, formułowanie rekomendacji dla Rady Uczelni i Rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań.


Zgodnie z § 44 Statutu WUM, w skład Senatu wchodzą:
•    Rektor jako Przewodniczący
•    25 profesorów i profesorów Uczelni, dla których Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, w tym: a) po jednym przedstawicielu z każdego wydziału, b) po dwóch przedstawicieli z każdej Rady Dyscyplin Naukowych, c) 14 przedstawicieli Uczelni
•    10 nauczycieli akademickich, dla których Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, zatrudnionych na stanowiskach innych, niż w pkt. 2
•    10 przedstawicieli studentów i doktorantów wybranych w sposób i na zasadach określonych odpowiednio w regulaminie Samorządu Studentów i regulaminie Samorządu Doktorantów, przy czym liczbę studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uczelni, z tym, że każda z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela
•    4 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy

W posiedzeniach Senatu biorą udział z głosem doradczym:
•    przewodniczący Rady Uczelni
•    prorektorzy
•    dziekani
•    przewodniczący Rad Dyscyplin
•    kanclerz, kwestor, dyrektor Biura Prawnego
•    przedstawiciele każdego ze związków zawodowych działających na Uczelni
•    lub wyznaczeni przez nich zastępcy, a także inne osoby zaproszone przez Rektora