Zakres kompetencji Senatu

Zgodnie z § 44 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, do kompetencji Senatu Uczelni należy w szczególności:

1) uchwalanie statutu,
2) uchwalanie regulaminu studiów,
3) uchwalanie strategii Uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji,
4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni,
5) opiniowanie kandydatów na Rektora,
6) przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uczelni,
7) formułowanie rekomendacji dla Rady Uczelni i Rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań,
8) nadawanie tytułu doktora honoris causa,
9) ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne, 10) ustalanie programu studiów,
11) ustalanie programów studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego,
12) ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich,
13) określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się,
14) wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki,
15) wykonywanie zadań związanych z: a) przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej „PRK”, do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, b)włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia, – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018r. poz. 2153 ze zm.),
16) wskazywanie, które studia zalicza się do studiów niestacjonarnych,
17) zatwierdzanie wzoru dyplomu ukończenia studiów,
18) zatwierdzanie regulaminu akademickiego inkubatora przedsiębiorczości,
19) zatwierdzanie regulaminu centrum transferu technologii,
20) opiniowanie kandydatów na dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości i centrum transferu technologii,
21) wyrażanie zgody na utworzenie spółki celowej,
22) uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji,
23) uchwalanie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej,
24) wyrażanie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki kapitałowej,
25) podejmowanie uchwały w sprawie skrócenia kadencji Rady Uczelni,
26) opiniowanie zlecenia Uczelni przez właściwego ministra wykonania określonego zadania w zakresie nauczania lub kształcenia kadr naukowych lub kadr dla potrzeb sportu,
27) uchwalanie misji Uczelni,
28) wyrażanie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym,
29) wykonywanie innych zadań wskazanych w Ustawie lub statucie.

 

 

Printer Friendly, PDF & Email