MOSTUM

_

 

 


Warszawski Uniwersytet Medyczny przystąpił do programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych – MOSTUM. Celem Programu jest wymiana studentów studiów stacjonarnych, których zainteresowania mogą być realizowane poza macierzystą uczelnią, poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innej niż macierzysta uczelni medycznej. 


ORGANIZACJA WYMIANY W RAMACH PROGRAMU MOSTUM
W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM


STUDENCI Z INNYCH UCZELNI

Zasady rekrutacji 

1.    Do udziału w Programie może aplikować student co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub drugiego semestru studiów drugiego stopnia, pod warunkiem, że: 
1)    nie przebywa na urlopie dziekańskim lub innym urlopie wynikającym z Regulaminu studiów uczelni macierzystej, 
2)    nie jest wszczęte wobec niego postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne oraz nie był karalny w postępowaniu dyscyplinarnym,
3)    zaliczył w uczelni macierzystej rok lub semestr studiów poprzedzający okres studiów w ramach Programu. 
2.    Przyjęcie studentów w ramach Programu odbywa się w ramach tego samego kierunku i formy kształcenia.
3.    Rekrutacja studentów odbywa się na jeden semestr lub rok.
4.    Kryteria i warunki do złożenia aplikacji do Programu, stanowią załącznik Nr 1   
5.    Formularz aplikacyjny do Programu, stanowiący załącznik Nr 2, zaopiniowany przez Dziekana właściwego Wydziału uczelni macierzystej, należy przesłać listem poleconym na poniższy adres:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Biuro Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich
ul. Żwirki i Wigury 61  
02-091 Warszawa


6.    W przypadku większej liczby zgłoszeń na dany kierunek, niż przewiduje liczba dostępnych miejsc, do programu zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższą średnią. 
7.    Po zakończeniu procesu rekrutacji Koordynator Uczelniany MOSTUM w WUM rozpatruje wnioski i podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu studentów do Programu. Wykaz osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki przekazywany jest do Dziekanów właściwych Wydziałów. 
8.    Informacja o zakwalifikowaniu do Programu wysyłana jest do studenta. 
9.    Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do Programu, student zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, do przekazania właściwemu dziekanatowi, zaakceptowane przez macierzystą uczelnię i Warszawski Uniwersytet Medyczny, Porozumienie o programie zajęć, stanowiące załącznik Nr 3. 
10.    Student, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Programie zobowiązuje się do powrotu do uczelni macierzystej po ustalonym czasie wymiany.
11.    Studentowi uczestniczącemu w Programie przysługują stypendia socjalne, naukowe, MNiSW oraz inne, do których jest uprawniony w Uczelni macierzystej – stypendia wypłaca uczelnia macierzysta studenta. 
12.    WUM w miarę swoich możliwości zapewnia miejsca w domach studenckich na zasadach i warunkach odpłatności obowiązujących w Uczelni.
13.    Sprawy formalne i organizacyjne studentów uczestniczących w Programie MOSTUM prowadzi uczelnia macierzysta studenta.  

Realizacja programu studiów i zaliczanie semestru

1.    Student realizuje zajęcia według Porozumienia o programie zajęć, o którym mowa w pkt. 9. 
2.    Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS. 
3.    W przypadku wystąpienia różnic programowych Uczelnia macierzysta zobowiązuje się do umożliwienia Studentowi ich zrealizowania.
4.    Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdzane są przez właściwego Dziekana WUM w wykazie zaliczeń, stanowiącym  załącznik Nr 4. 
5.    Zrealizowany program studiów jest zaliczany przez Dziekana Wydziału Uczelni macierzystej, bądź osobę przez niego uprawnioną, na koniec semestru.
6.    Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie realizacji Programu są brane pod uwagę przy obliczaniu średniej za dany rok akademicki oraz średniej z całego toku studiów.

Klauzula informacyjna
Załącznik nr 1 – Kryteria i warunki do złożenia aplikacji plik PDF_155 kb
Załącznik nr 2 – Formularz aplikacyjny plik word 179 kb
Załącznik nr 3 – Porozumienie o programie zajęć plik word_166 kb
Załącznik nr 4 – Wykaz zaliczeń plik word_169 kb
 

 
Koordynator Uczelniany Programu: 
Prof. dr hab. Urszula Demkow


 Kontakt:     
 
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Biuro Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich
ul. Żwirki i Wigury 61  (pok. 220)
02-091 Warszawa
tel.  22 57 20 268
e-mail: mostum@wum.edu.pl

Termin rekrutacji na rok akademicki 2021/2022:

 od 4 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 

 

STUDENCI WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO


Zasady rekrutacji 

1.    Do udziału w Programie może aplikować student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub drugiego semestru studiów drugiego stopnia, pod warunkiem, że: 
1)    nie przebywa na urlopie dziekańskim lub innym urlopie wynikającym z Regulaminu   studiów, 
2)    nie jest wszczęte postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec niego oraz nie był karalny w postępowaniu dyscyplinarnym,
3)    zaliczył rok lub semestr studiów poprzedzający okres studiów w ramach Programu 
2.    Do udziału w Programie nie może aplikować student ostatniego semestru.
3.    Przyjęcie studentów w ramach Programu odbywa się w ramach tego samego kierunku i formy kształcenia.
4.    Student WUM aplikuje o zakwalifikowanie do Programu na warunkach i w trybie określonym przez uczelnię przyjmującą.
5.    Zasady rekrutacji oraz wzory druków zamieszczane są na stronach internetowych uczelni biorących udział w Programie. 
6.    Formularz o zakwalifikowanie do Programu musi być zaopiniowany przez Dziekana Wydziału WUM i złożony w Biurze Obsługi Działalności Podstawowej, w celu zaopiniowania przez Koordynatora Uczelnianego Programu MOSTUM. 
7.    Kompletny wniosek student składa lub przesyła na adres uczelni przyjmującej. 
8.    Student, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Programie zobowiązuje się do powrotu do WUM po ustalonym czasie wymiany. 
9.    Studentowi uczestniczącemu w Programie przysługują stypendia socjalne, naukowe, MNiSW oraz inne, do których jest uprawniony w WUM. Stypendia wypłacane są w WUM.

Realizacja programu studiów i zaliczanie semestru

1.    Student realizuje program według ustalonego Indywidualnego Programu Zajęć zaakceptowanego przez Dziekana właściwego Wydziału i Uczelnię przyjmującą w ramach standardów kształcenia określonych w obowiązujących przepisach. 
2.    Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS. 
3.    W przypadku wystąpienia różnic programowych WUM  zobowiązuje się do umożliwienia Studentowi ich zrealizowania.
4.    Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza Dziekan właściwego Wydziału Uczelni przyjmującej.
5.    Zrealizowany program studiów jest zaliczany przez Dziekana właściwego wydziału WUM, na koniec każdego roku.
6.    Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie studiów w uczelni przyjmującej są brane pod uwagę przy obliczaniu średniej za dany rok akademicki oraz średniej z całego toku studiów.

Koordynator Uczelniany Programu: 
Prof. dr hab. Urszula Demkow

Kontakt:     

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Biuro Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich
ul. Żwirki i Wigury 61  (pok. 220)
02-091 Warszawa
tel.  22 57 20 268
e-mail: mostum@wum.edu.pl


UWAGA STUDENCI WUM!

Uprzejmie informujemy o konieczności odwiedzania stron internetowych innych Uczelni, ponieważ Student WUM aplikuje o zakwalifikowanie do Programu na warunkach i w trybie określonym przez uczelnię przyjmującą.

 


PRZYDATNE LINKI

Wydział Lekarski: http://lekarski.wum.edu.pl/


Wydział Lekarsko-Stomatologiczny: https://wld.wum.edu.pl/


Wydział Farmaceutyczny: https://wf.wum.edu.pl/


Wydział Medyczny: https://wydzialmedyczny.wum.edu.pl/


Wydział Nauk o Zdrowiu: https://wnoz.wum.edu.pl/


Biuro Spraw Studenckich: http://dos.wum.edu.pl/