MOSTUM

_

 


Warszawski Uniwersytet Medyczny przystąpił do programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych – MOSTUM. Celem Programu jest wymiana studentów studiów stacjonarnych, których zainteresowania mogą być realizowane poza macierzystą uczelnią, poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innej niż macierzysta uczelni medycznej. 

 


ORGANIZACJA WYMIANY W RAMACH PROGRAMU MOSTUM
W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM


STUDENCI Z INNYCH UCZELNI

Zasady rekrutacji 

 1. Do udziału w Programie może aplikować student co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub drugiego semestru studiów drugiego stopnia, pod warunkiem, że: 
  1) nie przebywa na urlopie dziekańskim lub innym urlopie wynikającym z Regulaminu studiów uczelni macierzystej, 
  2) nie jest wszczęte wobec niego postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne oraz nie był karalny w postępowaniu dyscyplinarnym,
  3) zaliczył w uczelni macierzystej rok lub semestr studiów poprzedzający okres studiów w ramach Programu. 
 2. Przyjęcie studentów w ramach Programu odbywa się w ramach tego samego kierunku i formy kształcenia.
 3. Rekrutacja studentów odbywa się na jeden semestr lub rok.
 4. Kryteria i warunki do złożenia aplikacji do Programu, stanowią załącznik nr 1 
 5. Formularz aplikacyjny do Programu, stanowiący załącznik nr 2, zaopiniowany przez Dziekana właściwego Wydziału uczelni macierzystej, należy przesłać listem poleconym na poniższy adres:

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Biuro Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich
  ul. Żwirki i Wigury 81, pok. 86a
  02-091 Warszawa

   
 6. W przypadku większej liczby zgłoszeń na dany kierunek, niż przewiduje liczba dostępnych miejsc, do programu zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższą średnią. 
 7. Po zakończeniu procesu rekrutacji Koordynator Uczelniany MOSTUM w WUM rozpatruje wnioski i podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu studentów do Programu. Wykaz osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki przekazywany jest do Dziekanów właściwych Wydziałów. 
 8. Informacja o zakwalifikowaniu do Programu wysyłana jest do studenta.
 9. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do Programu, student zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, do przekazania właściwemu dziekanatowi, zaakceptowane przez macierzystą uczelnię i Warszawski Uniwersytet Medyczny, Porozumienie o programie zajęć, stanowiące załącznik nr 3
 10. Student, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Programie zobowiązuje się do powrotu do uczelni macierzystej po ustalonym czasie wymiany.
 11. Studentowi uczestniczącemu w Programie przysługują stypendia socjalne, naukowe, MNiSW oraz inne, do których jest uprawniony w Uczelni macierzystej – stypendia wypłaca uczelnia macierzysta studenta. 
 12. WUM w miarę swoich możliwości zapewnia miejsca w domach studenckich na zasadach i warunkach odpłatności obowiązujących w Uczelni.
 13. Sprawy formalne i organizacyjne studentów uczestniczących w Programie MOSTUM prowadzi uczelnia macierzysta studenta.  

Realizacja programu studiów i zaliczanie semestru

 1. Student realizuje zajęcia według Porozumienia o programie zajęć, o którym mowa w pkt. 9. 
 2. Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS. 
 3. W przypadku wystąpienia różnic programowych Uczelnia macierzysta zobowiązuje się do umożliwienia Studentowi ich zrealizowania.
 4. Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdzane są przez właściwego Dziekana WUM w wykazie zaliczeń, stanowiącym załącznik nr 4
 5. Zrealizowany program studiów jest zaliczany przez Dziekana Wydziału Uczelni macierzystej, bądź osobę przez niego uprawnioną, na koniec semestru.
 6. Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie realizacji Programu są brane pod uwagę przy obliczaniu średniej za dany rok akademicki oraz średniej z całego toku studiów.


Załącznik nr 1 – Kryteria i warunki do złożenia aplikacji
Załącznik nr 2 – Formularz aplikacyjny
Załącznik nr 3 – Porozumienie o programie zajęć
Załącznik nr 4 – Wykaz zaliczeń

UWAGA!
Formularz aplikacyjny należy wypełnić na komputerze
 
Koordynator Uczelniany Programu MOSTUM: 
dr hab. Tadeusz Przybyłowski

Kontakt:     
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Biuro Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich
ul. Żwirki i Wigury 81, pok. 86a
02-091 Warszawa
tel. 22 57 20 218
e-mail: mostum@wum.edu.pl

Termin rekrutacji na rok akademicki 2022/2023: od 1 maja 2022 r. do 1 czerwca 2022 r.
 


STUDENCI WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO


Zasady rekrutacji 

 1. Do udziału w Programie może aplikować student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub drugiego semestru studiów drugiego stopnia, pod warunkiem, że: 
  1) nie przebywa na urlopie dziekańskim lub innym urlopie wynikającym z Regulaminu studiów, 
  2) nie jest wszczęte postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec niego oraz nie był karalny w postępowaniu dyscyplinarnym,
  3) zaliczył rok lub semestr studiów poprzedzający okres studiów w ramach Programu 
 2. Do udziału w Programie nie może aplikować student ostatniego semestru.
 3. Przyjęcie studentów w ramach Programu odbywa się w ramach tego samego kierunku i formy kształcenia.
 4. Student WUM aplikuje o zakwalifikowanie do Programu na warunkach i w trybie określonym przez uczelnię przyjmującą.
 5. Zasady rekrutacji oraz wzory druków zamieszczane są na stronach internetowych uczelni biorących udział w Programie. 
 6. Formularz o zakwalifikowanie do Programu musi być zaopiniowany przez Dziekana Wydziału WUM i złożony w Biurze Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich, w celu zaopiniowania przez Koordynatora Uczelnianego Programu MOSTUM. 
 7. Kompletny wniosek student składa lub przesyła na adres uczelni przyjmującej. 
 8. Student, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Programie zobowiązuje się do powrotu do WUM po ustalonym czasie wymiany. 
 9. Studentowi uczestniczącemu w Programie przysługują stypendia socjalne, naukowe, MNiSW oraz inne, do których jest uprawniony w WUM. Stypendia wypłacane są w WUM.

Realizacja programu studiów i zaliczanie semestru

 1. Student realizuje program według ustalonego Indywidualnego Programu Zajęć zaakceptowanego przez Dziekana właściwego Wydziału i Uczelnię przyjmującą w ramach standardów kształcenia określonych w obowiązujących przepisach. 
 2. Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS. 
 3. W przypadku wystąpienia różnic programowych WUM  zobowiązuje się do umożliwienia Studentowi ich zrealizowania.
 4. Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza Dziekan właściwego Wydziału Uczelni przyjmującej.
 5. Zrealizowany program studiów jest zaliczany przez Dziekana właściwego wydziału WUM, na koniec każdego roku.
 6. Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie studiów w uczelni przyjmującej są brane pod uwagę przy obliczaniu średniej za dany rok akademicki oraz średniej z całego toku studiów.

Koordynator Uczelniany Programu MOSTUM:
dr hab. Tadeusz Przybyłowski

Kontakt:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Biuro Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich
ul. Żwirki i Wigury 81, pok. 86a
02-091 Warszawa
tel.: 22 57 20 218
e-mail: mostum@wum.edu.pl

 

Liczba oferowanych miejsc przez poszczególne uczelnie medyczne: https://mostum.gumed.edu.pl/20194.html

UWAGA STUDENCI WUM!

Informujemy o konieczności odwiedzania stron internetowych innych Uczelni, ponieważ Student WUM aplikuje o zakwalifikowanie do Programu na warunkach i w trybie określonym przez uczelnię przyjmującą.