Zachowanie bezpieczeństwa w budynkach

Wejście do budynku
(na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 206/2020)

 1. Do budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów sygnalizujących możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takich jak: kaszel, duszności, ból gardła, bóle mięśni, temperaturę powyżej 37,5°C.
   
 2. Zakazane jest wchodzenie do budynków osób, które miały lub mają kontakt z osobą zakażoną, osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.
   
 3. Osoby wchodzące do budynków WUM mają obowiązek poddawania się pomiarom temperatury zorganizowanym przy wejściach do budynków Uczelni. Do budynków nie mogą wchodzić osoby, których temperatura przekracza 37,5°C, a także osoby które odmówiły poddania się pomiarowi temperatury. Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie pomiaru temperatury ciała osoby, której wynik pomiaru przekroczył temperaturę 37,5°C.
   
 4. Pomiar temperatury odbywa się bezdotykowo w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z wynikami pomiaru przez osoby trzecie.
   
 5. W budynkach Uczelni obowiązuje:
  - stosowanie maseczek lub innych skutecznych osłon zasłaniających nos oraz usta podczas kontaktów z innymi osobami,
  - częste mycie oraz dezynfekowanie rąk lub noszenie jednorazowych rękawiczek.
   
 6. Wprowadza się ograniczenia dostępu osób z zewnątrz do budynków WUM, w których jest zapewnione stanowisko ochrony, polegające na obowiązku:
  - pisemnego rejestrowania wejścia do budynku interesantów zewnętrznych - przez pracownika ochrony budynku (data, godzina, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, cel przyjścia).
   
 7. W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, pracownicy i inne osoby mogą być proszone o zakładanie jednorazowych rękawiczek lub masek ochronnych. Miejsce pobierania i kosz na zużyte środki ochrony powinny znajdować się przy wejściu do budynku.

Korzystanie z wind
(na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 206/2020)

 1. Zaleca się ograniczenie korzystania z wind z wyłączeniem: osób niepełnosprawnych lub o obniżonej sprawności albo transportu ładunków.
   
 2. Z windy mogą korzystać jednocześnie maksymalnie dwie osoby uprawnione, zachowując bezpieczny dystans oraz korzystając ze środków ochrony indywidualnej (maseczki).

Zasady pracy w pomieszczeniach biurowych i innych
(na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 206/2020)

 1. W pomieszczeniach Uczelni, typu sale dydaktyczne, laboratoria, pomieszczenia biblioteczne, i inne - należy zachować dystans wynoszący minimum 1,5 metra oraz zasady bezpieczeństwa pracy stacjonarnej.

 Wizyty interesantów
(na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 206/2020)

 1. Wizyty interesantów powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum.
   
 2. Interesanci powinni wchodzić pojedynczo z zachowaniem bezpiecznego dystansu oraz środków ochrony indywidualnej (maseczka, rękawiczki jednorazowe).

Komunikat nr 28 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia w sprawie komunikacji studentów z dziekanatami

 

Zalecamy zapoznanie się z pełną treścią załącznika nr 1 do zarządzenia Rektora nr 206/2020 z dnia 6 października 2020 r.

Pełna treść Zarządzenia Rektora nr 206/2020 z dnia 6 października 2020 r.

Printer Friendly, PDF & Email