Dyrektor Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii