Ogłoszenia o wynajmie/dzierżawie powierzchni/sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie o zamknięciu konkursu ofert na najem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej, zlokalizowanej na zewnątrz budynku CSR WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny informuje, że w dniu 10 maja 2022 r. Komisja Konkursowa zamknęła konkurs na najem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej, zlokalizowanej na zewnątrz budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Do konkursu przystąpił jeden oferent - firma TXT Marek Fliśnik. Jej oferta spełnia wszystkie wymogi formalne postępowania konkursowego.

Konkurs ofert na wynajem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej w CSR WUM

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Warszawie

ogłasza konkurs ofert na wynajem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej o powierzchni 373,95 m2, zlokalizowanej na elewacji budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G, wraz z niezbędnym do korzystania ze ścianki terenem przyległym o powierzchni 95 m2 na okres 5 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejny miesiąc.

Cena wywoławcza 1 500,00 zł netto/miesiąc (słownie: tysiąc pięćset złotych netto) 
Wadium 1845 zł (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych brutto) z dopiskiem „Oferta na wynajem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej przy CSR WUM”, należy wpłacić do dnia 05.05.2022 r. na rachunek bankowy prowadzony przez: Bank Millennium 51 1160 2202 0000 0003 0813 1638

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie 02.05.2022 r.-06.05.2022 r.    
w sekretariacie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego ul. Trojdena 2C;
02-109 Warszawa (pok. nr 1.45) w zamkniętych kopertach z napisem:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

„Oferta na wynajem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej przy CSR WUM”
Nie otwierać przed 09.05.2022 r. przed godziną 11.00

W celu obejrzenia powierzchni należy zgłosić się do administratora budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM ul. Księcia Trojdena 2 C-G, 02-109 Warszawa w uzgodnionym terminie. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2022 r. godzinie 11.00 w sekretariacie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego ul. Trojdena 2C;
02-109 Warszawa (pok. nr 1.45)
            

                            
Informacje na temat konkursu można uzyskać:
- organizacja konkursu - tel. 22 116 63 01 e-mail: karolina.skinder@wum.edu.pl
- wizja lokalna i użytkowanie lokalu - tel. 22 116 63 03 e-mail: michal.sasin@wum.edu.pl

 

Wynik I etapu konkursu ofert  na wynajem lokalu znajdującego się w Warszawie przy ul. Oczki 1a, z przeznaczeniem na prowadzenie klubu studenckiego pod nazwą „Klub Medyka”

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że

w konkursie na wynajem lokalu znajdującego się w Warszawie
przy ul. Oczki 1a, z przeznaczeniem na prowadzenie klubu studenckiego 
pod nazwą „Klub Medyka” wpłynęła 1 oferta, 
oferta spełnia wymogi formalne.

Oferent: spółka Mykola Zakharchuk i A. Saude Tetyana Taraskina 
zostaje zakwalifikowany do II etapu