Ogłoszenia dla studentów

Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) zaprasza do wspólnego celebrowania Światowego Dnia Stwardnienia Rozsianego (SM).

Światowy Dzień SM został ustanowiony w 2009 roku przez Międzynarodową Federację Stwardnienia Rozsianego (MSIF) i organizacje partnerskie. Obchodzony jest w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, w tym w Polsce, a jego oficjalna data to 30 maja. Światowy Dzień SM daje poczucie wspólnoty osobom z SM oraz całej społeczności zaangażowanej w walkę ze stwardnieniem rozsianym, podnosi świadomość społeczną na temat tego schorzenia neurologicznego oraz zachęca do wspólnych działań.

Tegoroczny temat obchodów: SM. Więzi, kontakty, relacje podkreśla rolę relacji międzyludzkich jako elementu radzenia sobie z chorobą i walki z różnymi przeciwnościami. Zachęca do wspólnego podejmowania działań, wzajemnego wspierania się, współpracy z wieloma instytucjami i światem nauki, oraz walki z wykluczeniem. Hasło nabiera szczególnej mocy w dobie panującej epidemii COVID-19, która nie tylko utrudniła dostęp do świadczeń zdrowotnych, ale także zmusiła wiele osób do izolacji, zwiększyła poczucie osamotnienia i nasiliła obawy o przyszłość.

Więcej na stronie: www.sdsm2020.ptsr.org.pl oraz Fb: https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Stwardnienia-Rozsianego-25…

Strona Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego: www.ptsr.org.pl

 

Udział w badaniu ankietowym Projektu COH-FIT

W imieniu badaczy tworzących ogólnoświatowy projekt COH-FIT, obejmujący kraje dotknięte pandemią koronawirusa COVID-19, przekazujemy uprzejmą prośbą o pomoc i wypełnienie poniższej ankiety.

Projekt COH-FIT ma na celu identyfikację osób o podwyższonym i obniżonym ryzyku występowania problemów fizycznych i psychicznych w czasie pandemii, a także w wyniku różnych ograniczeń z nią związanych. Zamierza również zidentyfikować czynniki ryzyka i możliwe działania ochronne, które będą przydatne w tworzeniu specjalistycznych programów minimalizujących skutki pandemii COVID-19 oraz w przypadku wystąpienia innych pandemii w przyszłości.

Link do filmu promującego ogólnoświatowy projekt COH-FIT: https://www.facebook.com/watch/?v=804890979917497

Badanie objęte jest patronatem honorowym Ministra Zdrowia oraz Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Link do ankiety: https://www.coh-fit.com/take-survey/

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy - nowy termin zgłoszeń!

Po raz piąty Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 roku do udziału w konkursie organizowanym wspólnie przez Urząd m.st. Warszawy i Muzeum Warszawy.

Studenci mogą przyczynić się do wzbogacenia wiedzy w wielu tematach związanych z zadaniami samorządu. Szeroki zakres prac zgłaszanych do konkursu pozwala przyjrzeć się obszarom, którzy młodzi badacze uważają za istotne, wybierając za przedmiot swoich badań takie sprawy jak: sztuka w mieście, rolnictwo miejskie, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami, zrównoważony transport czy idea smart city.

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia – po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za prace magisterska otrzyma 7 tys. zł, a autorzy wyróżnionych prac – po 3 tys. zł.

Termin zgłoszeń został wydłużony do 19 czerwca br. z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Dla osób zainteresowanych ubieganiem się o Nagrodę, poza drogą pocztową, istnieje możliwość elektronicznego zgłaszania prac. Na adres: naukowa@um.warszawa.pl należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z podpisami oraz w wersji edytowalnej, a wymagane w regulaminie załączniki powinny być zapisane w formacie PDF.

Regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego można pobrać ze strony https://www.um.warszawa.pl/NP

 

 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zaprasza studentów WUM do udziału w V edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego.

W konkursie brać udział mogą prace licencjackie i magisterskie, obronione w latach akademickich 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020. 

Prace nadsyłać należy do 31 lipca 2020 w formie elektronicznej (plik pdf) na adres mailowy: j.kalisiak@ptsr.org.pl; oraz w wersji papierowej do siedziby Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa.

Regulamin konkursu_plik pdf

Praca powinna zostać zgłoszona przez jej autora na specjalnym druku zgłoszeniowy (plik rtf dostępny tutaj).

Prace oceniane będą przez jury konkursowe. Wśród przysłanych prac, nagrodzona zostanie jedna, najlepsza praca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sierpniu.

Więcej szczegółów na stronie https://ptsr.org.pl/oglaszamy_v_edycje_konkursu_na_najlepsza_prace_dypl…

Otwarcie auli oraz czytelni i wypożyczalni dla studentów WUM

Drodzy Studenci!

Od najbliższego poniedziałku tj. od 11 maja, Uczelnia udostępnia na Wasz użytek połączone aule A i B w Centrum Dydaktycznym WUM, w których możecie się uczyć i przygotowywać do zaliczeń. Czytelnia i wypożyczalnia w Bibliotece Głównej WUM zostaną otwarte 15 maja.  

W obu przypadkach korzystanie z pomieszczeń będzie możliwe przy zachowaniu obowiązujących zasad wynikających z przepisów dot. SARS-CoV-2. Oznacza to, że w tym samym czasie w Auli będzie mogło przebywać maksymalnie 57 studentów. W czytelni i wypożyczalni w tym samym czasie będzie mogło przebywać do 40 osób. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie osób przebywających w wymienionych miejscach i związaną z tym konieczność odkażania powierzchni prosimy o korzystanie wyłącznie z przydzielonych miejsc i nie przemieszczanie się po budynkach WUM.

W budynkach Centrum Dydaktycznego i Centrum Biblioteczno-Informacyjnego zostaną wywieszone specjalnie przygotowane instrukcje dot. postępowania dla osób, które będą chciały skorzystać z tej formy nauki.

Rusza nowy Program Kształcenia WUM-MD-PhD

Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej zaprasza do udziału w Programie Kształcenia WUM-MD-PhD, skierowanego do polskich studentów kierunku lekarskiego, którzy w 2020 r. ukończą 4-ty rok studiów.

Program WUM-MD-PhD jest szybką ścieżką do doktoratu już rok po studiach. Zakłada on kształcenie trwające łącznie 7 lat, w schemacie 4 + 3 lata. Pierwsze 4 lata kształcenia odbywają̨ się̨ zgodne z programem kształcenia dla kierunku lekarskiego, a po nich odbywa się̨ rekrutacja do 3-letniego Programu WUM- MD-PhD. W czasie 3 lat odbywa się̨ jednoczesna realizacja programu kształcenia dla kierunku lekarskiego oraz realizacja programu kształcenia w ramach Programu WUM-MD-PhD.

Więcej na stronie: https://cdem.wum.edu.pl/en/aktualnosci/nowy-program-ksztalcenia-wum-md-…

Autor grafiki: Biuro Projektów Dydaktycznych