Współpraca z uniwersytetem Bohomolca

Władze naszej uczelni oraz ukraińskiego Narodowego Uniwersytetu Medyczny im. O. Bohomolca (NMU) rozmawiały o dalszym rozwijaniu wspólnych działań.

Narodowy Uniwersytet Medyczny im. O. Bohomolca jest najważniejszym partnerem naszej uczelni w Ukrainie. Od prawie dwóch lat WUM wspiera NMU w zakresie pomocy w kształceniu i szkoleniu kadr medycznych oraz studentów. W trakcie ostatniej wideokonferencji dyskutowano o dotychczas realizowanych projektach: 

  • Studiach i praktykach ERASMUS+ dla studentów i doktorantów; 
  • Szkoleniach ERASMUS+ dla lekarzy i nauczycieli akademickich; 
  • Organizacji hybrydowych konferencji dot. jakości nauczania z udziałem reprezentantów ukraińskich uczelni medycznych; 
  • Stypendiach STOP CANCER dla ukraińskich specjalistów w dziedzinie anatomopatologii; 
  • Szkoleniach z medycyny ratunkowej prowadzone przez lekarzy Zakładu Ratownictwa Medycznego WUM przy wsparciu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Rektorzy obu uczelni zgodnie podkreślili znaczenie tego wsparcia nie tylko dla kijowskiej uczelni, ale także dla dążenia Ukrainy do przystąpienia do Unii Europejskiej. 

Plany na przyszłość 

Rektor NMU Yurii Kuchyn zaproponował naszym władzom przystąpienie do unijnego projektu Twinning. Projekt zakłada partnerską współpracę pomiędzy instytucjami publicznymi krajów UE z krajami spoza UE, która polega na przekazywaniu doświadczeń związanych m.in. z implementacją prawa unijnego. W tym celu obie uczelnie podpiszą porozumienie.

Poruszono także temat pogłębienia współpracy naukowo-badawczej i nawiązaniem bezpośrednich kontaktów między klinikami obu uczelni. Planowane jest zorganizowanie spotkania dla zespołów badawczych zainteresowanych podjęciem takiej współpracy. 

Rozmawiano także o możliwości realizowania prac magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym przez ukraińskich studentów oraz o kontynuacji szkoleń organizowanych przez Zakład Ratownictwa Medycznego w zakresie medycyny pola walki. 

Kadra ukraińska została zaproszona do wzięcia udziału w kolejnej konferencji Dzień Kultury Jakości Kształcenia dotyczącej m.in. systemów zapewnienia jakości kształcenia i akredytacji oraz do udziału w Konferencji Zachód-Wschód.  

Z ramienia WUM, w wideokonferencji uczestniczyli: prof. Zbigniew Gaciong, prof. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. nauki i transferu technologii, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, prof. Robert Gałązkowski, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. Aneta Nitsch-Osuch, prodziekan Wydziału Lekarskiego, dr hab. Agnieszka Bazylko, prodziekan Wydziału Farmaceutyczego, dr Marcin Podgórski z Zakładu Ratownictwa Medycznego oraz  Lidia Przepióra-Dziewulska, p.o. kierownika Działu Współpracy z Zagranicą. 

Ze stronu uczelni ukraińskiej uczestniczyli: rektor prof. Iurii Kuchyn, prof. Serhii Zemskov, prorektor ds. badań naukowych i innowacji, dziekani wydziałów lekarskich: prof. Volodymyr Melnyk i prof. Oksana Vyhovska, prof. Nataliia Bidenko, dziekan Wydziału Stomatologii, kierownicy klinik i katedr: prof. Andrii Kopcha, prof. Yurii Marushko, prof. Anatolii Hrynzovskyi, prof. Olena Khoustova, prof. Zhanna Polova,  Nataliia Stuchynska, prof. Olena Dorofeieva, prof. Iryna Nizhenkovska, prof. Tetiana Gruzieva oraz kierownicy Departamentu Stosunków Międzynarodowych: prof. Ivanna Sakhanda i prof. Svitlana Lekhnytska.