Umowa o współpracy WUM z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Ośrodek Przetwarzania informacji – Państwowy Instytut Badawczy zadeklarowali chęć współpracy, czego efektem było podpisanie umowy ramowej. Współpraca będzie dotyczyła prowadzenia badań i komunikowania wyników, wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie, popularyzowania wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń dotyczących transformacji cyfrowej i nowoczesnych technologii.

W umowie mowa jest również o takich wspólnych działaniach, jak wymiana danych, współpraca w zakresie ubiegania się o granty naukowe, konsultacje merytoryczne, wspólne publikacje naukowe.

- Współpraca między Ośrodkiem Przetwarzania Informacji a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym to o wiele więcej niż zwykłe zderzenie informatyków z medykami. To pełna pasji interdyscyplinarna podróż w świat dynamicznego rozwoju technologii. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce i zarządzaniu danymi medycznymi nie tylko otwiera drzwi do innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie diagnozowania, leczenia i zarządzania danymi medycznymi, ale również kryje w sobie potencjał znaczącej poprawy jakości opieki zdrowotnej - podkreśla dr Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

Standaryzacja pozyskiwania i przetwarzania danych

Podpisanie umowy koreluje z planami powołania Centrum Doskonałości Danych WUM.

– Powołanie takiego centrum oznacza standaryzację pozyskiwania i przetwarzania wysokiej jakości danych naukowych/medycznych do celów naukowych i analitycznych oraz zapewnienie możliwości bezpiecznej wymiany ustrukturyzowanych danych – mówi Dorota Szubstarska, dyrektor ds. projektów naukowo-dydaktycznych WUM. 
Centrum będzie stanowiło część ogólnopolskiej sieci CDD, funkcjonujących w ramach jednostek badawczych, odpowiedzialnych za agregację i opracowanie lub koordynację procesu opracowania danych wykorzystywanych do celów naukowych i komercyjnych w zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum Doskonałości Danych nadzorowanych przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.

Wypełnienie unijnej polityki cyfrowej

Współpraca WUM z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji stanowi również wypełnienie unijnej polityki cyfrowej. Komisja Europejska podejmuje działania, które mają na celu ożywienie wymiany danych na rynku europejskim oraz w wymiarze międzynarodowym.  W Polsce od lat podejmowane są inicjatywy sprzyjające otwieraniu i wykorzystywaniu danych i ta inicjatywa współpracy pomiędzy WUM i OPI jest jedną z nich. 

- W ramach umowy badania będą prowadzone w duchu otwartości i przejrzystości - kluczowych zasad dla nauki - mówi dr Protasiewicz. I dodaje -To oznacza, że wyniki badań będą dostępne dla wszystkich, co umożliwi innym badaczom zweryfikowanie i replikację naszych odkryć. To sojusz dla rozwoju nauki i technologii, który otwiera przed nami nowe możliwości. Takie, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Wspólne wysiłki w pozyskiwaniu finansowania dodatkowo zwiększają szanse na osiągnięcie przełomowych wyników.

Jaka jest wartość otwartych danych

Otwarte dane badawcze można ponownie wykorzystywać, modyfikować i udostępniać z poszanowaniem prawa. Udostępnianie danych badawczych (open data) staje się coraz częściej wymogiem stawianym przez instytucje finansujące naukę wobec pracowników naukowych ubiegających się o środki na prowadzenie swoich badań.  Nie wszystkie zbiory danych mogą zostać otwarte, w szczególności dotyczy to danych badawczych zawierających dane osobowe, będących podstawą komercjalizacji oraz istotnych dla bezpieczeństwa narodowego. Potencjał tego rodzaju danych jest bardzo istotny dla ponownego wykorzystywania, dlatego konieczne jest zwiększenie ich dostępności dla użytkowników. Open Data służą do weryfikacji innych badań, stanowią argument za prawdziwością prezentowanych tez, a także są źródłem wiedzy m. in. dla innych ośrodków naukowych.

Koordynatorzy współpracy

Koordynatorem współpracy są ze strony Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego jest dr Marek Kozłowski. Natomiast ze strony naszej uczelni – prof. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. nauki i transferu technologii.

Kto podpisywał i kto był obecny

Podpisanie umowy pomiędzy WUM i OPI obyło się 24 listopada br. Sygnatariuszami byli Konrad Stachurski, zastępca dyrektora ds. finansów OPI-PIB oraz prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM. W spotkaniu uczestniczyli również z OPI-PIB: dr inż. Marek Kozłowski, kierownik AI Labu, dr inż. Piotr Sobecki, kierownik Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej, Anna Pira, kierownik działu komunikacji, Grzegorz Wierzbicki, lider zespołu komunikacji, Monika Kasprzak, liderka zespołu ds. przygotowania projektów i komercjalizacji. Ze strony WUM obecni byli: prof. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. nauki i transferu technologii, prof. Paweł Włodarski, prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju, dr hab. Andrzej Cacko, kierownik Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny, dr hab. Piotr Regulski - z Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Radosław Plewiński z Centrum Informatyki, dr Anna Rubaj, rzeczniczka prasowa, Dorota Szubstarska, dyrektor ds. projektów naukowo-dydaktycznych, Alina Stasiak, Biuro Komunikacji i Promocji Uczelni.