Spotkanie na temat wdrażania rozumowania klinicznego do programów nauczania pielęgniarstwa i położnictwa

Wzięli w nim udział przedstawiciele uczelni, które wspólnie realizują projekt „Clinical reasoning in nursing/midwifery education and clinical practice”. Efektem projektu mają być międzynarodowe dobre praktyki, gotowe do implementacji w procesie kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Z WUM obecni byli: dr hab. Małgorzata Stefaniak z Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM, liderka polskiej części projektu oraz dr Tomasz Duda ze Studium Psychologii Zdrowia WUM.

Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie w Ljubljanie. Było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie doskonalenia praktyk edukacyjnych oraz integracji klinicznego rozumowania w procesie nauczania i uczenia się. To istotne aspekty budowania kompetencji studentek i studentów nauk o zdrowiu.

Korzyści dla studentek i studentów pielęgniarstwa i położnictwa

- Zakładamy, że kliniczne rozumowanie stanie się integralną częścią programu nauczania, obejmując zarówno teoretyczne zajęcia dydaktyczne, jak i szkolenie w miejscu odbywania praktyki klinicznej – mówi dr hab. Małgorzata Stefaniak.

Dzięki temu studenci zyskają możliwość rozwijania umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji zarówno analizując przypadki kliniczne, jak i w czasie zajęć symulowanych oraz poprzez refleksję nad własną praktyką. To ułatwi im podejmowanie decyzji w przyszłości, kiedy wejdą już na swoją ścieżkę zawodową.

Strategie i metody do wykorzystania w nauczaniu rozumowania klinicznego

Członkowie projektu rozmawiali o wykorzystaniu do edukacji medycznej m.in. symulacji klinicznych, wirtualnego pacjenta, metody PBL (ang. Problem-Based Learning), ale także metody World Cafe oraz idei Escape Room.

Metoda World Cafe jest nową, interaktywną formą edukacji polegającą na jednoczesnym omawianiu danego problemu, ale w podgrupach. Studenci dyskutują w nich przez 15-20 minutowe rundy. Po zakończeniu pierwszej rundy, studenci przechodzą do nowej grupy, gdzie kontynuują rozmowę na ten sam temat. Na zakończenie wszyscy podsumowują swoje doświadczenia i wypracowują wspólne wnioski.

W metodzie Escape Room studenci sami muszą dojść do rozwiązania, stopniowo poznając poszczególne elementy dotyczące konkretnego przypadku medycznego. Stworzenie takiego on-linowego narzędzia jest już celem kolejnego projektu. Jest on zatytułowany "Evidence based practice in healthcare: an online escape room game", a WUM realizuje go we współpracy z University Colleges Leuven-Limburg z Belgii, Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário CRL (CESPU) z Portugalii, Laurea Ammattikorkea Koulu OY z Finlandii oraz Universitat Autonoma De Barcelona z Hiszpanii.

– Warto pamiętać, że wybór odpowiedniej metody zależy od celów i poziomu kształcenia, dostępnych zasobów oraz preferencji nauczyciela i studentów – tłumaczy dr hab. Małgorzata Stefaniak.

Przewodnik dla nauczycieli dydaktycznych

Dr hab. Małgorzata Stefaniak: – Pracując nad rozwiązaniem nie zapomnieliśmy o nauczycielach, którzy również potrzebują wparcia w zakresie doskonalenia własnych umiejętności, jak i dostosowania programów nauczania do nowych wymagań.

W tym celu został opracowany kurs on-line oraz przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Zawierają one wiele różnorodnych informacji, wskazówek oraz narzędzi, które pomagają efektywnie prowadzić zajęcia dydaktyczne zgodnie z modelem klinicznego rozumowania.  

Kto realizuje projekt „Clinical reasoning in nursing/midwifery education and clinical practice

Projekt realizowany jest we współpracy z University Colleges Leuven-Limburg, Atlas College Genk, Univerza v Ljubljani, Fundacio Clinic Per a La Recerca Biomedica oraz Instituto Politecnico de Setubal.

Zakończenie projektu i przygotowanie praktyk klinicznych planowane jest na październik 2024 r.