Równość na WUM

Trwają prace nad utworzeniem Planu równości płci na naszej uczelni. Obowiązek opracowania i wdrożenia takiego dokumentu nakłada na nas UE. Pierwszym etapem prac było przygotowanie ankiety równościowej, którą otrzymali wszyscy pracownicy i studenci WUM.

W Planie równości płci zapisane zostaną zmiany instytucjonalne i konkretne działania promujące równość płci na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 

Wymóg Komisji Europejskiej
Do opracowania tego dokumentu obliguje nas Komisja Europejska. Propagowanie równości i równouprawnienia poprzez zmiany instytucjonalne – to jeden z jej priorytetów. Kierowana do państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych Strategia Komisji Europejskiej na rzecz równości płci na lata 2020-2025 przyjęła za główny cel wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Dlatego też jednostki publiczne, ośrodki badawcze oraz instytucje szkolnictwa wyższego, które będą aplikować do programu Horyzont Europa o granty na realizację projektów badawczych, zobowiązane są do opracowania i wdrożenia planu działań w zakresie równości płci.  

Czemu służy ankieta
Zanim powstanie Plan równości płci, konieczne jest sprawdzenie, jak sytuacja wygląda obecnie i jakie są potrzeby pracowników oraz studentów w tym zakresie. Im więcej osób weźmie udział w badaniu, tym bardziej miarodajne będą jej wyniki. W ankiecie znajdują się nie tylko pytania dotyczące równości płci, ale również odnoszące się do innych potencjalnych przyczyn dyskryminacji takich jak: religia, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne czy niepełnosprawność. Udział w ankiecie jest dobrowolny i anonimowy.

Badaniem kieruje Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym prof. dr hab. Urszula Demkow.