Otworzyliśmy ultranowoczesne pomieszczenia Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej

Są wyposażone w wysoko specjalistyczną aparaturę, zakupioną w ramach projektu „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II”. Dzięki niej naukowcy z laboratorium, ale też innych jednostek naszej uczelni oraz ośrodków współpracujących, będą mogli pracować nad najbardziej zaawansowanymi technologicznie terapiami komórkowymi.

Otwarcie pomieszczeń Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej WUM odbyło się 23 marca br. w budynku Centrum Badań Przedklinicznych. Symboliczną wstęgę przecięli: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, prof. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. nauki i transferu technologii WUM, Sebastian Gojdź z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz prof. Magdalena Kucia, kierownik Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej WUM.
 
Wsparcie z Unii Europejskiej oraz Województwa Mazowieckiego

W 2018 r. WUM podpisał umowę na realizację projektu „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II”. Jego celem było zintensyfikowanie prac badawczych oraz wdrożeniowych w ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi. Realizacja była możliwa dzięki środkom Unii Europejskiej pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. To właśnie dzięki ogromnemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, dyrekcji generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych do Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej, kierowanego przez prof. Magdalenę Kucię, trafiło około 20 sprzętów zaliczanych do najnowocześniejszej na świecie infrastruktury badawczej. 

Prof. Piotr Pruszczyk: – Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej WUM ma charakter unikatowy. Mniej niż 10 placówek w Europie ma sprzęt laboratoryjny tej klasy. To bardzo udana inwestycja w przyszłość medycyny i technologii w Polsce. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę inwestycyjną z samorządem województwa mazowieckiego.

Marszałek Adam Struzik: – Każda inwestycja w naukę to inwestycja w lepszą przyszłość i rozwój całego Mazowsza. Środki unijne, dzięki którym mogło powstać otwierane dziś laboratorium są ogromnym wsparciem dla projektów naukowo-badawczych w naszym regionie. Ruszamy właśnie z nową agendą funduszy europejskich i liczę, że dzięki nim będziemy mogli dofinansować kolejne innowacyjne projekty badawcze. Gratuluję państwu tak wspaniałej inwestycji i życzę wielu sukcesów na polu naukowo-badawczym.
 
Najnowocześniejszy sprzęt

Dzięki zakupionej aparaturze naukowcy będą mogli prowadzić najbardziej zaawansowane technologicznie badania, w tym terapie celowane, które w przyszłości będą wdrażane w szpitalach klinicznych WUM. Zwiększył się również potencjał laboratorium do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw, co wzmacnia współpracę jednostek naukowych i przemysłu.

Prof. Magdalena Kucia, kierownik Laboratorium Medycyny Laboratoryjnej WUM: – Dzięki dofinansowaniu z programu operacyjnego i funduszy unijnych, udało się dziś otworzyć laboratorium skupiające kadrę naukową, którą połączyły doświadczenie, pasja naukowa i umiejętności. Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie nowych rozwiązań, opracowywanie nowych innowacyjnych protokołów w medycynie regeneracyjnej – dziedzinie nauki, która ma służyć naprawie narządów i tkanek i poprawiać jakość życia pacjenta.

Do laboratorium trafił m.in.: unikalny na świecie cytometer przepływowy pozwalający na izolację komórek i nanocząsteczek z każdego materiału biologicznego; system spektrometrii mas z rewolucyjną rozdzielczością, umożliwiający pomiar stężenia każdej cząsteczki, od białka, pochodnej lekowej, fragmentu komórki itp.; personalny sekwenator o dużej przepustowości pozwalający na sekwencjonowanie nawet do 120Gb, zapewniając jednocześnie szybkość, prostotę obsługi oraz dostępność kosztową.

Prof. Magdalena Kucia: – Udało się stworzyć miejsce, które umożliwia nam pracę od A do Z w nauce. To taki wymarzony model.

O tym, czym zajmuje się Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej WUM w wywiadzie z prof. Magdaleną Kucią „Rozwijamy medycynę regeneracyjną na WUM”
 
Więcej o CePT II

CePT II to projekt realizowany przez konsorcjum naukowe w składzie: Warszawki Uniwersytet Medyczny (lider), Uniwersytet Warszawski i Instytut Wysokich Ciśnień PAN. Badania prowadzone w ramach projektu objęły trzy zakresy tematyczne: medycynę regeneracyjną, nano medycynę oraz weryfikację innowacyjnych technologii poprzez wykorzystanie technik spektrometrii masowej, izotopowych oraz prototypowania 3D. W ramach projektu CePT II konsorcjum zakupiło specjalistyczną aparaturę i wyposażenie do celów badawczo-rozwojowych. Ich wartość to około 45 mln zł. Prof. Piotr Pruszczyk: – Wspólne działanie ma ogromną siłę. Bez współpracy nie byłoby nas tutaj dzisiaj, dlatego serdecznie dziękuję naszym konsorcjantom.

 

Na otwarciu laboratorium, prócz wymienionych, obecni byli również: prof. Paweł Włodarski, prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju, prof. Roman Smolarczyk oraz dr Bogdan Lang, członkowie Rady Uczelni WUM, przedstawiciele członków konsorcjum CePT II: prof. Witold Łojkowski, kierownik Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, prof. Zygmunt Lalak, prorektor ds. badań Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Zbigniew Rogulski, prodziekan ds. infrastruktury i rozwoju Wydziału Chemii UW. A także prof. Mariusz Gujski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr hab. Piotr Luliński, dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Michał Grąt, dyrektor Szkoły Doktorskiej WUM, Beata Piekutowska, dyrektor Biura CePT, Dorota Szubstarska, dyrektor Pionu ds. Nauki Transferu Technologii, kanclerz Marta Kijak-Bloch, zastępcy kanclerza, prodziekani wydziałów, kierownicy jednostek naukowych.