Organizacja zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych

Komunikat Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji i uczestnictwa w egzaminach przeprowadzanych w pomieszczeniach WUM w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19I. Zalecenia dotyczące przeprowadzania egzaminów pisemnych i testowych w sposób tradycyjny na terenie Uczelni:
 
1.    Egzaminy pisemne i testowe mogą być przeprowadzone w formie stacjonarnej w pomieszczeniach Uczelni pod warunkiem zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa;
2.    Egzamin musi odbywać się w sali o odpowiednim metrażu, przy zachowaniu odpowiednich odległości między poszczególnymi uczestnikami egzaminu oraz pomiędzy zdającymi i prowadzącymi egzamin (minimum 1,5 metra) oraz przy zachowaniu wymogu, aby w danym pomieszczeniu przebywała liczba osób nieprzekraczająca wskazaną w informacji na drzwiach sali;
3.    W salach należy wyraźnie oznaczyć krzesła, których nie można zajmować;
4.    Sale egzaminacyjne należy otwierać odpowiednio wcześniej, aby ograniczyć możliwość gromadzenia się osób podczas wchodzenia do sal;
5.    Studenci oczekujący na wejście do sali egzaminacyjnej są zobowiązani zachować bezpieczną odległość od siebie - minimum 1,5 m;
6.    Weryfikacja tożsamości studenta odbywa się na podstawie przedstawionej do wglądu   legitymacji studenckiej lub innego dokumentu ze zdjęciem;
7.    Wchodzenie do sali egzaminacyjnej i zajmowanie miejsc oraz opuszczanie sali po zakończeniu egzaminu powinno odbywać się pojedynczo;
8.    Należy zapewnić możliwość dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem egzaminu i wejściem na salę, w której odbywa się egzamin oraz po ich opuszczeniu; prowadzący egzamin, nauczyciele wspomagający oraz studenci muszą mieć zakryte usta i nos (maska twarzowa) podczas całego egzaminu;
9.    Zaleca się, aby arkusze egzaminacyjne zostały rozłożone na stołach egzaminacyjnych przed wejściem studentów na salę; 
10.    Karty odpowiedzi są natomiast wręczone podczas weryfikacji tożsamości studenta; podczas której studenci oddają wypełnione i podpisane oświadczenie egzaminacyjne zgodne z datą egzaminu;
11.    Zaleca się, aby prace egzaminacyjne były zbierane do pojemnika, a następnie poddane kwarantannie; 
12.    Należy zachować odpowiednią przerwę pomiędzy kolejnymi egzaminami odbywającymi się w tej samej sali, tak aby umożliwić jej prawidłowe wietrzenie, sprzątanie i dezynfekcję.  
 
II. Zasady uczestnictwa studentów w pisemnych i testowych egzaminach przeprowadzanych w sposób tradycyjny na terenie Uczelni:

1.    W egzaminie może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (wypełnione ankieta epidemiczna);
2.    W egzaminie nie może uczestniczyć osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
3.    Osoby, które nie mogą wziąć udziału w egzaminie z powodów wymienionych w pkt. 1 i 2 są zobowiązane do wcześniejszego powiadomienia prowadzącego drogą telefoniczną lub mailową; dla osób tych termin i forma egzaminu zostaną wyznaczone indywidualnie przez kierownika jednostki;
4.    Studenci przystępujący do egzaminu nie mogą wnosić na salę, w której odbywa się egzamin zbędnych rzeczy, w tym toreb, książek, telefonów komórkowych, jedzenia i napojów itp.;
5.    Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.;
6.    Zdający studenci są zobowiązani do posiadania własnych środków ochrony osobistej; osoby bez maski twarzowej nie będą wpuszczone na salę egzaminacyjną;
7.    Na egzamin należy stawić się z wyprzedzeniem, o czasie przyjścia decyduje kierownik egzaminu;  
8.    Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos za pomocą masek twarzowych;
9.    Do sali egzaminacyjnej zdający wchodzą pojedynczo, z przygotowaną do wglądu legitymacją studencką, w celu weryfikacji tożsamości studenta.
 

 


 

Zarządzenie NR 212/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 8 października 2020 r.w sprawie przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 212/2020 „Regulamin przeprowadzania egzaminów testowych poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 212/2020 „Regulamin przeprowadzania egzaminów ustnych poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 212/2020 „Regulamin przeprowadzania egzaminów pisemnych poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 212/2020  „Regulamin przeprowadzania zaliczeń poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia 212/2020 „Regulamin przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia 212/2020 "Procedura oceniania studentów”

 


 

Zarządzenie NR 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń i egzaminów, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19

 

Printer Friendly, PDF & Email