Ombudsman WUM

CYKL ROZMÓW O PRAWIE AUTORSKIM

ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA NARUSZENIOM PRAWA NA UCZELNIACH WYŻSZYCH


INFORMACJE I KOMUNIKATY

STANOWISKO RA WUM W SPRAWIE STANDARDU PRAC NAUKOWYCH

STANOWISKO W SPRAWIE UŻYWANIA OKREŚLONYCH SYMBOLI NA FORUM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PRZEZ CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ


Na czym polega funkcja Ombudsmana?

Zgodnie z § 125 Statutu WUM, w Uczelni działa Ombudsman, rzecznik praw i wartości akademickich. Do podstawowych zadań Ombudsmana należy prowadzenie mediacji w sprawach dotyczących sporów pomiędzy pracownikami, a Uczelnią, a także prowadzenie mediacji w sprawach spornych pomiędzy pracownikami Uczelni albo pomiędzy pracownikami Uczelni, a studentami lub doktorantami. Ombudsman - Rzecznik Akademicki podlega bezpośrednio Rektorowi a szczegółowy zakres zadań Ombudsmana określa Rektor w drodze zarządzenia.

Słowo „ombudsman” wywodzi się staronordyckiego słowa umboðsmaðr (przedstawiciel, pełnomocnik). Nowoczesne funkcjonowanie instytucji ombudsmana rozpoczęło się w Norwegii i Szwecji. Ombudsman był powoływany przez parlament jako niezależny od władzy wykonawczej funkcjonariusz państwowy, odpowiedzialny za nadzór nad przestrzeganiem praw obywateli. W Polsce model ten wytycza zakres kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zadania ombudsmana akademickiego są ukształtowane nieco odmiennie i obejmują zasadniczo identyfikację sporów uczelnianych oraz podejmowanie prób ich nieformalnego i niearbitralnego rozwiązania, w tym w drodze mediacji. W ramach uczelni wyższych, ombudsman przeciwdziała sporom akademickim, zarówno wynikającym z podległości administracyjnej, jak i sporom pomiędzy uczestnikami życia akademickiego (np. pomiędzy badaczami).
 

Jak pomaga Ombudsman?

Ombudsman może pomóc rozwiązać konflikt poprzez jego staranne wyjaśnienie oraz ułatwienie zbudowania porozumienia – na etapie poprzedzającym arbitralne, władcze decyzje lub spory o charakterze sądowym. Wiele konfliktów w tej fazie udaje się zażegnać poprzez rozmowę zwaśnionych stron i dokładne ustalenie natury oraz przyczyny sporu. Ombudsman dysponuje różnorodnymi środkami przeciwdziałania konfliktom, np. facylitacją i mediacją. 

Facylitacja to zespół działań, które pomagają stronom określić ramy konfliktu, nawiązać kontakt, ustalić miejsce spotkania. W ramach facylitacji Ombudsman może prowadzić spotkanie, udzielać i zabierać głos, dyscyplinować strony, a także tonować emocje a zarazem nadawać znaczenie rzeczowym argumentom.

Mediacja jest działaniem bardziej złożonym a rola Ombudsmana w mediacji jest dużo bardziej wymagająca. Mediację najprościej scharakteryzować jako rozmowę stron, służącą znalezieniu akceptowalnego porozumienia, przy obecności osoby kontrolującej przebieg rozmowy i aktywnie pomagającej uczestnikom w identyfikacji ich rzeczowych interesów, zrozumieniu drugiej strony oraz zachowaniu odpowiedniej komunikacji. Mediacja jest zawsze dobrowolna a jej powodzenie zależy od woli porozumienia. Skuteczna mediacja pozwala oszczędzić czas, emocje oraz pieniądze poprzez uniknięcie przeniesienia konfliktu na poziom administracyjny lub sądowy. 

Ombudsman w ramach mediacji nie proponuje własnych, gotowych rozwiązań, choć na zgodną prośbę stron może pomóc w formułowaniu scenariuszy porozumienia. Ombudsman zachowuje w tajemnicy wszystko, czego się dowiedział i przez cały okres mediacji pozostaje bezstronny wobec uczestników oraz neutralny wobec przedmiotu sporu.

Mecenas Oskar Luty - Ombudsman Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Jest praktykującym warszawskim adwokatem; od ponad 18 lat zajmuje się szeroko rozumianym prawem ochrony zdrowia, w tym prawem farmaceutycznym, refundacyjnym i prawem wyrobów medycznych. W pracy zawodowej często reprezentuje lekarzy przed sądami w sporach prawnych z pacjentami oraz organami administracji publicznej.
Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem kilku prac naukowych i publicystycznych z dziedziny prawa, w tym m.in. współautorem pierwszego w Polsce komentarza do ustawy refundacyjnej. W ciągu ostatnich lat prowadził kilka projektów dydaktycznych dla studentów i doktorantów WUM, we współpracy z prof. Marią Boratyńską. Posiada kwalifikacje mediatora sądowego i pozasądowego.
Mówi płynnie po angielsku.
W ramach powierzonych i zadań Ombudsman kieruje się postanowieniami Statutu WUM, zarządzeniami Rektora oraz Kodeksem Etyki Międzynarodowego Związku Ombudsmanów. Nie jest rzecznikiem jakiejkolwiek grupy ani też negocjatorem, działającym na rzecz określonego interesu lub grupy interesów. Stoi na straży sprawiedliwości proceduralnej oraz dokłada wszelkich starań, aby redukować konflikty i budować porozumienia w społeczności WUM.


Kontakt:
oskar.luty@wum.edu.pl