Konkurs MZ na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. ABCDE samokontroli znamion – Ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. ABCDE samokontroli znamion – Ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry.Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. ABCDE samokontroli znamion – Ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry (zwany dalej: programem profilaktycznym), stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu.

Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie świadomości grupy docelowej na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion. W celu zapewnienia wysokiej efektywności projektów testowych i innowacyjnych, ich realizacją (opracowaniem, wdrożeniem, monitoringiem efektów klinicznych i prowadzeniem działań edukacyjnych) powinny zająć się wysokospecjalistyczne jednostki o największym potencjale naukowym. Zdolność taką posiadają m.in. uczelnie medyczne, szpitale kliniczne oraz instytuty badawcze, nadzorowane przez Ministra Zdrowia.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu może ubiegać się:

  1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub
  2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
  3. podmiot leczniczy: posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju leczenie szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chemioterapii i chirurgii, zatrudniający (bez względu na formę zatrudnienia) co najmniej jednego pracownika naukowego (posiadającego co najmniej tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych).

Tryb finansowania projektów:

Wartość alokacji: 15 000 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100 %. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Podział alokacji (w tym podział procentowy) na makroregiony, w ramach których realizowany będzie program profilaktyczny przedstawia się następująco:

  1. centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie)

– 3 060 000,00 PLN (20,40%);

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło nabór wniosków w sposób ciągły od 21 maja 2018 r. do dnia zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Organizującej Konkurs. Będzie on realizowany w ramach rund konkursowych w podziale na makroregiony. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej http://zdrowie.gov.pl/nabor-421-konkurs_profilaktyka_nowotworow_skory.html.       

Kontakt:

 

Printer Friendly, PDF & Email