GRANTY NAUKOWE FUNDACJI NUTRICIA 2018

Fundacja NUTRICIA wspiera finansowo projekty badawcze, które odnoszą się do misji Fundacji, którą jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie.

Kto może składać wniosek o grant?

Konkurs kierujemy głównie do lekarzy i badaczy zajmujących się tematyką żywienia oraz dietetyków (specjalistów z zakresu żywienia człowieka).

3 rodzaje grantów, udzielanych przez Fundację:

1. Granty badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka

2. Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora

3. Stypendia naukowe (max. rok) – dla młodych naukowców. Przeznaczone na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktyki, umożliwiającej w przyszłości inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.

Termin składania aplikacji: 30 czerwca 2018.

Procedura składania wniosku o grant:

1. Konkurs grantowy 2018 jest już otwarty.

2. Wniosek powinien być sporządzony na formularzu dostępnym do pobrania na stronie internetowej Fundacji w zakładce Granty → Dokumenty (http://fundacjanutricia.pl/granty-dokumenty/).

3. Formularz Wniosku musi być wypełniony w języku angielskim, w celu zapewnienia możliwości upowszechniania badań i ich wyników na forach międzynarodowych

4. W momencie składania wniosek powinien być podpisany przez uprawnione osoby oraz zawierać wskazane w nim załączniki

5. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać wysłany w formacie PDF na dedykowany adres elektroniczny Fundacji: granty.naukowe@fundacjanutricia.pl

6. Proces składania aplikacji trwa do 30 czerwca 2018 r. do godziny 23:59.

7. Okres od zamknięcia konkursu do podjęcia decyzji o ew. finansowaniu projektu badawczego trwa ok. 4 miesięcy.

8. Decyzję o przyznaniu środków na finansowanie projektu badawczego podejmuje Zarząd na podstawie uchwały Rady Naukowej Fundacji, kwalifikującej projekt do finansowania. Rada Naukowa zastrzega sobie możliwość podjąć decyzję o nie finansowaniu żadnego ze zgłoszonych do konkursu projektów z powodu niewystarczającego poziomu naukowego wnioskowanych projektów lub z innej ważnej przyczyny.

9. Wszystkie osoby składające aplikacje zostaną poinformowane o rozstrzygnięciu konkursu grantowego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat grantów można skorzystać ze strony internetowej Fundacji: http://fundacjanutricia.pl/informacje-ogolne/ oraz zapoznać się z regulaminem konkursu grantowego, w zakładce „Dokumenty” http://fundacjanutricia.pl/granty-dokumenty/.

Kontakt: