Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18

na „Studia dualne”

dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych

 

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 18 stycznia 2018 r. do dnia 2 marca 2018r.

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Kierunek lub kierunki o profilu praktycznym, na którym/ych będą realizowane działania w ramach projektu, nie posiadają na dzień złożenia wniosku negatywnej lub warunkowej oceny jakości kształcenia PKA.

Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym.

Programy kształcenia realizowane w projekcie muszą być stworzone w oparciu o ramy prowadzenia studiów dualnych na kierunkach o profilu praktycznym stanowiące załącznik do regulaminu konkursu.

Planowana alokacja na konkurs wynosi:

100 000 000,00 PLN

Wszelkie niezbędne informacje zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny pod linkiem:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/duo18/

 

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:

Agnieszka Jarmuszyńska, Dział Wsparcia Projektów WUM,

tel. 022 572 05 81, e-mail: agnieszka.jarmuszynska@wum.edu.pl