Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa 2018

The American Association for the Advancement of Science (AAAS) i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) zbierają nominacje do trzeciego konkursu o Polsko‐Amerykańską Nagrodę Naukową (PLUS).

Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm naukowcom za wybitne osiągnięcie badawcze z dowolnej dziedziny nauki, wyłączając sztuki piękne, które zostało uzyskane w ramach współpracy polsko‐amerykańskiej. Wysokość Nagrody wynosi 5000 USD dla każdego z laureatów.

Zapraszamy do zgłaszania nominacji wszystkich aktywnych członków polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego oraz osoby administrujące badaniami naukowymi w instytucjach, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe, włączając przedsiębiorstwa. Do konkursu będą przyjmowane również autonominacje. Nominacje powinny wskazywać dwóch współpracujących ze sobą naukowców: jednego pracującego na terenie Polski i drugiego pracującego na terenie Stanów Zjednoczonych, niezależnie od ich narodowości.

Nominacje powinny składać się z następujących dokumentów:

  • opis osiągnięcia uzyskanego przez nominowanych naukowców, które jest podstawą nominacji, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie. Opis przygotowuje nominujący i powinna to być krótka informacja o osiągnięciu naukowym oraz o jego wpływie na rozwiązanie konkretnego problemu naukowego
  • curricula vitae obu nominowanych naukowców wraz z listą publikacji odnoszących się do zgłaszanego osiągnięcia
  • jeden list poparcia dla kandydatów (w przypadku autonominacji dwa listy poparcia). List poparcia powinien być wystawiony przez niezależnego naukowca – nie może to być sam nominujący ani żaden z nominowanych.

Nominacje zgłoszone do poprzednich edycji Nagrody mogą być rozpatrywane również w tegorocznej edycji. Osoby nominujące prosimy o powiadomienie o tym fakcie organizatorów. Powtórzona nominacja może zostać uzupełniona dodatkowymi dokumentami.

Nominacje należy przesyłać w formie elektronicznej w terminie do dnia 31 grudnia 2017r. na jeden z podanych niżej adresów:

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: plusaward@fnp.org.pl

American Association for the Advancement of Science: diplomacy@aaas.org  

Więcej informacji dostępnych jest w ogłoszeniu na stronie https://www.fnp.org.pl/oferta/polsko-amerykanska-nagroda-naukowa/

Kontakt: