DIAMENTOWY GRANT 2017 - VII EDYCJA KONKURSU OGŁOSZONA

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

O przyznanie środków finansowych w ramach programu może ubiegać się jednostka naukowa posiadająca kategorię naukową A+, A lub B, w której wybitnie uzdolniona osoba, będzie realizować badania naukowe określone we wniosku o finansowanie projektu w ramach programu „Diamentowy Grant” i – w przypadku studentów – będzie kontynuować naukę.

Środki finansowe przyznaje się na podstawie wniosku sporządzanego wg wzoru dostępnego na stronie osf.opi.org.pl i złożonego w formie elektronicznej w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia konkursu.

W ramach programu mogą być przyznane środki finansowe na realizację przez wybitnie uzdolnioną osobę tylko jednego projektu.

W ramach programu nie mogą być finansowane koszty zadań aktualnie wykonywanych przez jednostkę, w której wybitnie uzdolniona osoba będzie realizować badania finansowane ze środków finansowych na naukę.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może być wyższy niż:

  • 180 000 zł dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej;
  • 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Środki finansowe przyznane na realizację projektu mogą być przeznaczone na wynagrodzenie wybitnie uzdolnionej osoby oraz personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu, przy czym miesięczne wynagrodzenie wypłacane wybitnie uzdolnionej osobie realizującej badania naukowe w ramach programu nie może przekraczać 2500 zł.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html