Komunikat WUM z dnia 14 maja 2024 roku

Informujemy, że w dniu 14 maja 2024 roku wydane zostało Zarządzenie nr 82/2024 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie zawieszenia wykonania uchwały nr 44 Senatu WUM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2024/2028. 

Zawieszenie nastąpiło z uwagi na naruszanie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą WUM przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023.742 t.j. z późn. zm.), przepisów Statutu WUM oraz ważnych interesów Uczelni.

Zarządzenie jest następstwem wczorajszej ( tj. 13 maja 2024 r.) decyzji Senatu WUM.

 

 

 

 

 

Pełna treść Zarządzenia:

Zarządzenie nr  82/2024
REKTORA
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia 14 maja 2024 r.
 
w sprawie zawieszenia wykonania uchwały nr 44/2023 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18 grudnia 2023 r.
 

Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zarządza się, co następuje:

§ 1 

1. Zawiesza się wykonanie uchwały nr 44/2023 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (dalej: „WUM”) z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2024/2028. 

2.  Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpiło z uwagi na naruszanie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą WUM (dalej: „UKW”) przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023.742 t.j. z późn zm.) (dalej: „Ustawa”), przepisów Statutu WUM oraz ważnych interesów Uczelni, polegających w szczególności na:

1) naruszeniu art.  24 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy oraz § 13 pkt 4) Statutu poprzez przyjęcie uchwały stwierdzającej, że osoba ukarana karą dyscyplinarną upomnienia spełnia wymogi stawiane kandydatowi na Rektora WUM;

2) naruszeniu § 27 ust. 1 w zw. z § 29 ust. 2 Załącznika nr 15 do Statutu WUM poprzez wyznaczenie daty wyborów na Rektora WUM i dopuszczeniu do kandydowania w tych wyborach osoby, która nie została wskazana jako kandydat w wyborach przez żaden z uprawnionych do tego organów WUM; 

3) braku skutecznych działań, które prowadziłyby do przeprowadzenia zgodnych z prawem wyborów na Rektora WUM na kadencję 2024-2028;

4) dopuszczeniu do udziału w posiedzeniach UKW zewnętrznych (niezwiązanych z WUM) prawników, w tym wykorzystaniu sporządzonych przez takie osoby opinii prawnych bez wskazania jasnych kryteriów wyboru oraz finansowania takich osób;

5) podejmowaniu działań oraz wydawaniu przez Przewodniczącą UKW komunikatów i jednoosobowych oświadczeń istotnych przedmiotowo w procedurze wyborczej Rektora WUM bez umocowania w przepisach prawa z pominięciem całej UKW;

6) podejmowaniu działań oraz wydawaniu przez Przewodniczącą UKW komunikatów i jednoosobowych oświadczeń wprowadzających w błąd członków społeczności akademickiej WUM oraz opinię publiczną co do stanu faktycznego i prawnego procedury wyborczej na Rektora WUM oraz kompetencji posiadanych przez UKW;

7) braku podjęcia odpowiednich działań przez UKW w stosunku do Przewodniczącej UKW ze względu na podejmowanie wskazanych wyżej działań, które stanowiły przekroczenie jej kompetencji, przekroczenie kompetencji UKW oraz narażały dobre imię UKW i całego WUM.

 
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
                                                                 Zbigniew Gaciong
                                                               Rektor