Oświadczenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 22.04.2024 r.

Szanowni Państwo!
Członkowie Społeczności Akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego!

W związku z rozpowszechnianiem przez Panią Profesor Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską dezinformacji na temat stanu prawnego dotyczącego wyborów rektora WUM stanowczo oświadczam, co następuje.

Po pierwsze, upomnienie, które nałożyłem na Panią Profesor Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską, jest karą dyscyplinarną w pełni uzasadnioną w świetle zachowań, które zostały przypisane Pani Profesor przez komisję antymobbingową oraz potwierdzone w ekspertyzie prawnej ogólnopolskiego zespołu ekspertów. Brak nałożenia kary za zachowania o znamionach mobbingu, których dopuściła się Pani Profesor, stanowiłby niedopuszczalne zaniechanie w świetle obowiązujących przepisów prawa, zasad obowiązujących na Uczelni oraz moralnych obowiązków środowiska akademickiego.

Po drugie, kara została nałożona przy zachowaniu wszelkich niezbędnych wymogów formalnych, co potwierdzili świadkowie czynności. Pani Profesor Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska świadomie i dobrowolnie zrezygnowała z prawa do złożenia wyjaśnień. Taka rezygnacja jest dopuszczalna z punktu widzenia prawnego, ale nie wpływa na skuteczność nałożenia kary.

Po trzecie, kara jest skuteczna i wykonalna z chwilą jej nałożenia i wywołuje szereg skutków z mocy prawa. Z chwilą nałożenia kary Pani Profesor Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska utraciła możliwość ubiegania się o stanowisko rektora. Oznacza to, że obecnie nie ma żadnego kandydata w wyborach rektora, wobec czego wtorkowe głosowanie elektorów nie odbędzie się.

Apeluję o powstrzymanie się od rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat stanu prawnego obowiązującego na WUM, które wprowadzają w błąd i powodują niepokój członków społeczności akademickiej. 

Zrozumiałe jest, że zaistniała sytuacja może budzić wiele emocji, jednak głęboko wierzę w to, że rolą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – jako lidera w kształceniu nowego pokolenia medyków – jest wyznaczanie najwyższych standardów i praktyk w relacjach międzyludzkich. Wierzę w te wartości i będę ich bronił.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawa, 22 kwietnia 2024 roku

 

Oświadczenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 22.04.2024 r plik pdf