Szkolenie dla kadry ukraińskiej ze standaryzacji nauczania

Kurs trwał od 29 maja do 2 czerwca. Poprowadzili go nasi eksperci, na co dzień zajmujący się programami nauczania oraz podnoszeniem i wprowadzaniem nowych standardów jakości kształcenia na kierunku lekarskim. Była to ostatnia część trzyetapowego projektu skierowanego do nauczycieli dydaktycznych z Ukrainy. Celem organizacja szkolenia była pomoc kadrze ukraińskiej w dostosowaniu dydaktyki do norm unijnych, ale także - w wymiarze symbolicznym - okazanie jej solidarności w czasie wojny.

Prezentowana tematyka

Pierwsze dwa dni szkolenia miały formę wykładów. Prof. Aneta Nitsch-Osuch, prodziekan ds. programu i jakości kształcenia WL, przedstawiła ogólne zasady tworzenia programu studiów na kierunku lekarskim obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej, a także omówiła zasady przygotowania wydziału do oceny zewnętrznej, czyli akredytacji.
 
Jak i dlaczego pracodawcy powinni uczestniczyć w tworzeniu i modyfikacji programu studiów - na te pytania odpowiedział dr Piotr Daniluk, od wielu lat współpracujący z Zakładem Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, współtwórca zajęć fakultatywnych realizowanych zgodnie z zaleceniami WHO pt. „Bezpieczeństwo pacjenta”. 
 
Dr Antonina Doroszewska, kierownik Studium Komunikacji Medycznej, podzieliła się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniami własnymi dotyczącymi budowania kompetencji dydaktycznych kadry uniwersyteckiej, głównie w zakresie komunikacji medycznej. 
 
Dr Katarzyna Lewtak, adiunkt w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, opisała metody aktywizacji studentów – opierając się na doświadczeniach własnych oraz na doniesieniach naukowych dowodzących skuteczności wybranych metod dydaktycznych. 
 
Czym jest system jakości kształcenia i jak funkcjonuje w naszej uczelni – tematy te przybliżył kadrze ukraińskiej dr hab. n. med. Piotr Dziechciarz, przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, a Andrzej Artemiuk, kierownik Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia, opisał narzędzia wykorzystywane w ocenie jakości kształcenia, a więc ankiety. 
 
Szkolenie  zakończyło wystąpienie dr hab. Ewy Wolniewicz-Romejko oraz dr Agnieszki Dobrowolskiej-Redo - przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, dotyczące zasad weryfikacji osiąganych efektów uczenia się. 

Warsztaty

Szkolenie obejmowało również warsztaty, w których uczestniczyli nauczyciele z Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Ołeksandra Bohomolca w Kijowie. Warsztaty dotyczyły nauczania higieny i epidemiologii, komunikacji medycznej oraz pediatrii i były połączone z wizytacją wybranych jednostek Wydziału Lekarskiego WUM. 
W sumie szkolenie trwało 210 godzin. Jego uzupełnieniem była baza materiałów dydaktycznych, zgromadzonych na specjalnie utworzonej platformie e-learningowej. 

Podsumowanie projektu

Prof. Aneta Nitsch-Osuch, organizatorka projektu: – Spotkania z kadrą ukraińską to była doskonała możliwość wymiany opinii, oczekiwań i doświadczeń, nawiązania współpracy - zarówno w obszarze dydaktyki, jak i projektów badawczych. Już ostatniego dnia cyklu szkoleń wspólnie tworzyliśmy plany kolejnych projektów do realizacji w najbliższej przyszłości. Dostosowanie kształcenia uniwersyteckiego do standardów unijnych to wielkie wyzwanie, ale wielkie zaangażowanie kadry ukraińskiej jest moim zdaniem gwarantem ich spełnienia.
 
Organizacja szkolenia była możliwa dzięki dofinansowaniu, które nasza uczelnia otrzymała od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projekt „TIME 2 MUW doskonałość dydaktyczna szansą rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. 
 
Poprzedziły je dwa wydarzenia: szkolenie pt. „Nauczanie w module nauk przedklinicznych na kierunku lekarskim" oraz hybrydowa konferencja „Dzień Kultury Jakości Kształcenia”.
 
Więcej informacji o projekcie na stronie
 
Obsługą administracyjną projektu zajmowała się z ogromnym zaangażowaniem mgr Aleksandra Kertychak, referent w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, dla której język ukraiński jest językiem ojczystym. Ułatwiło to bardzo komunikację z uczestnikami. A także przyczyniło się do sukcesu rekrutacyjnego projektu, bo łącznie w szkoleniach wzięło udział 400 osób.