Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jest nim dr hab. n. med. Anna Zaleska-Żmijewska; e:mail: niepelnosprawni@wum.edu.pl

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami należy:

 • Nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją bazy pracowników, studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami WUM na podstawie dokumentacji przekazywanej przez Biuro Spraw Studenckich oraz Sekcję Kadr;
 • Reprezentowanie uczelni w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi w sprawach dotyczących osób z niepełnosprawnościami w WUM;
 • Udzielanie informacji z zakresu uprawnień związanych z niepełnosprawnością zainteresowanym studentom i pracownikom z niepełnosprawnościami;
 • Opiniowanie wniosków kierowanych do dziekanatów i wykładowców oraz kierowników jednostek organizacyjnych zatrudniających pracowników z niepełnosprawnościami;
 • Wydawanie zaświadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami;
 • Inicjowanie i monitorowanie wydatkowania środków z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
 • Inicjowanie i opiniowanie prac adaptacyjnych w budynkach WUM, w tym likwidacji barier architektonicznych i transportowych oraz w dostępie do zasobów informacyjnych w alternatywnych formach zapisu;
 • Prowadzenie spraw związanych z Deklaracją dostępności WUM w części dotyczącej dostępności architektonicznej obiektów;
 • Opiniowanie wniosków osób z niepełnosprawnościami w sprawie bezpłatnego dostępu do parkingów na terenie kampusów WUM;
 • Organizowanie zindywidualizowanego i grupowego wsparcia uczelni dla studentów i doktorantów oraz pracowników z niepełnosprawnościami;
 • Promowanie aktywizacji zawodowej absolwentów z niepełnosprawnościami uczelni;
 • Nadzór nad prowadzeniem sprawozdawczości do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, sporządzaniem sprawozdań wymaganych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia;
 • Inicjowanie i organizowanie współpracy Uczelni z innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • Udzielanie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

Student z niepełnosprawnością

Może ubiegać się o stypendium z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Przed przystąpieniem do składania wniosku o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami należy zarejestrować w dziekanacie danego wydziału aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Niepełnosprawność jest dokumentowana orzeczeniem właściwych organów:

a) orzeczenie o niepełnosprawności lub
b) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub
c) orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ze. zm.), a zatem orzeczenia wydane przez polski organ orzekający.

Wysokość stypendium dla osób z niepełnosprawnościami na dany rok akademicki ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów w powiązaniu z rodzajem orzeczenia o niepełnosprawności i ogłasza w Komunikacie Rektora.

 

Inne formy dofinansowania osób niepełnosprawnych:

Zarządzenie Rektora Nr 45/2022 Regulaminu w sprawie trybu i zasad wydatkowania środków z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawny

Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków dotacji z budżetu państwa

Wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych

Umowa powierzenia mienia z obowiązkiem zwrotu