Ostatnia runda konkursu MINIATURA 6 rozstrzygnięta! Cztery granty trafią na WUM

Narodowe Centrum Nauki w szóstej, ostatniej rundzie MINIATURY 6, nagrodziło 194 działania naukowe. Łączna wartość dofinansowania, jakie otrzymają badacze, wyniosła 7,7 mln zł. Z WUM środki na realizację badań wstępnych/pilotażowych otrzymają: dr Piotr Kalinowski, dr Leszek Blicharz, dr Zofia Wicik i dr Aleksandra Sędzikowska.

MINIATURA wspiera działania naukowe, m.in. badania wstępne/pilotażowe i staże naukowe, których efektem jest przygotowanie założeń przyszłego projektu badawczego. O środki mogą ubiegać się naukowcy z tytułem doktora (uzyskanym po 1 stycznia 2010 r). W ostatniej rundzie 6. edycji konkursu wyłoniono 67 laureatów w obszarze nauk ścisłych i technicznych, 49 w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz 78 w dziale nauk o życiu. Właśnie w tej grupie znaleźli się nasi naukowcy.

  • Dr Piotr Kalinowski z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM otrzymał dofinansowanie na działanie pod nazwą „Ocena profili metabolicznych surowicy chorych z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby i otyłością olbrzymią w przebiegu leczenia bariatrycznego”.

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD) jest najczęściej spotykaną chorobą wątroby dotyczącą 25-30% populacji wśród chorych z otyłością olbrzymią. W przebiegu NAFLD może rozwijać się stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH), zaawansowane włóknienie, marskość oraz rak wątrobowokomórkowy. Prewencja rozwoju zaawansowanych patologii wątroby wymaga identyfikacji grup ryzyka oraz monitorowania zagrożonych chorych. Biopsja wątroby jest uznawana za złoty standard w diagnostyce NAFLD, ale ze względu na inwazyjność jej zastosowanie jest ograniczone. Dlatego projekt naszego naukowca zakłada przeprowadzenie analizy metabolomicznej związków hydrofilowych i hydrofobowych surowicy pobranej od chorych i osób z grupy kontrolnej. Po zakończeniu badań i analiz profili metabolicznych będą poszukiwane potencjalne biomarkery metaboliczne otyłości i NAFLD/ NASH, możliwe do identyfikacji w surowicy. Badania posłużą do korelacji z innymi, rutynowymi badaniami biochemicznymi i wynikami badań obrazowych i histopatologicznych.

  • „Identyfikacja wirulomu rdzeniowego oraz towarzyszącego Staphylococcus aureus w atopowym zapaleniu skóry na podstawie analiz genomowych” to nazwa badania pilotażowego dra Leszka Blicharza z Katedry i Kliniki Dermatologicznej.

W ostatnim czasie podkreśla się rolę zaburzeń mikrobioty skóry w patogenezie tej jednostki chorobowej. Głównym zjawiskiem jest nadmierny rozwój Staphylococcus aureus w obrębie zmian skórnych związany z jednoczesnym wyparciem innych składowych fizjologicznej mikrobioty tej mikroniszy. Głównym celem badania jest pogłębienie wiedzy dotyczącej patogenezy AZS oraz stworzenie podstaw do opracowania nowoczesnych metod prewencji i leczenia tej choroby w oparciu o przywracanie prawidłowego składu mikrobioty skóry. Rezultatem badań będzie opracowanie metod identyfikacji wirulomu rdzeniowego oraz towarzyszącego, jak również genetyczne różnicowanie, porównanie na poziomie ponadgatunkowym, analiza pokrewieństwa, pochodzenia oraz tendencji ewolucyjnej S. aureus w AZS, w celu przeprowadzenia analizy na większej grupie pacjentów.

  • Dr Zofia Wicik z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej otrzymała dofinansowanie na badanie pilotażowe/wstępne „Zastosowanie metabolomiki, proteomiki i narzędzi bioinformatycznych do określenia zmian patofizjologicznych wywołanych treningiem wytrzymałościowym biegaczy ultramaratońskich”

Głównym celem projektu jest ocena wpływu długotrwałego wysiłku o wysokiej intensywności na równoległe zmiany proteomiczne i metabolomiczne w unikalnej populacji biegaczy uprawiających sport na poziomie ultrawytrzymałościowym. W projekcie planowana jest identyfikacja i charakteryzacja powiązanych metabolitów i białek pod kątem ich roli oraz ich potencjału do monitorowania potreningowego stanu zapalnego, mechanicznego uszkodzenia chrząstki stawowej i mięśni oraz szlaków sygnałowych związanych z ich regeneracją. Jak napisała badaczka we wniosku konkursowym, większość badań związanych ze sportem skupia się na korzystnym wpływie na układ sercowo-naczyniowy i mięśniowy, podczas gdy wiedza na temat ćwiczeń na stawy jest nadal niejasna. Długotrwałe obciążenie, takie jak udział w maratonie lub ultramaratonie, wyzwala złożone reakcje molekularne, w tym bezpośrednie uszkodzenie chrząstki i mikro-naderwania mięśni. Prowadzi to do zmian szlaków metabolicznych i procesów zapalnych. Związane z bieganiem uszkodzenia narządu ruchu, szczególnie stawów, są częste i stanowią istotną przeszkodę w dalszym uprawianiu sportu. Lepsze monitorowanie i zrozumienie zmian białkowych i metabolicznych związanych z degradacją chrząstki, które są najczęstszą przyczyną choroby zwyrodnieniowej stawów, mogą pomóc w prewencji chorób związanych ze starzeniem.

  • Dr Aleksandra Sędzikowska z Katedry Biologii Ogólnej i Parazytologii otrzymała dofinansowanie na „Badania molekularne występowania patogenów wirusowych i bakteryjnych niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt u komarów w Polsce"

Celem jest określenie czy komary obecne na terenie województwa mazowieckiego są wektorami patogenów niebezpiecznych dla ludzi. Spośród kilkudziesięciu gatunków komarów występujących w Polsce, kilkanaście z nich może się rozmnażać w ogromnej liczbie oraz być nosicielami poważnych, lecz słabo poznanych i diagnozowanych chorób ludzi i zwierząt. Ze względu na zmiany w rozprzestrzenieniu się tych owadów coraz częściej pojawiają się raporty o zanotowaniu nowych patogenów nie występujących wcześniej na danym terenie. Do słabo poznanych wirusów, stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi i przenoszonych przez komary na terenie Europy, zaliczany jest m.in. wirus Usutu (USUV) i Wirus Zachodniego Nilu (WNV). Zadomowienie się egzotycznych komarów, takich jak importowany do Europy komar tygrysi, powoduje, że ciągle zmienia się lista patogenów obecnych na naszym kontynencie. Inne komary, także nosiciele patogenów, mogą również przedostawać się do Europy, stwarzając nowe potencjalne zagrożenia i wyzwania dla ochrony zdrowia. Dlatego badania prowadzone w tym temacie wymagają ciągle nowych, aktualnych danych, których dostarczyć może ten projekt.

MINIATURA po raz pierwszy została ogłoszona w 2016 roku. W pięciu edycjach konkursu NCN sfinansowało ponad 3300 działań naukowych.

Pełna lista rankingowa ostatniej rundy