Współpraca WUM z uczelniami medycznymi z Ukrainy w ramach Erasmus+/Співпраця WUM з медичними університетами з України в межах програми Erasmus+

Erasmus+ to program wsparcia Unii Europejskiej, który umożliwia studentom i pracownikom uczelni z krajów członkowskich podnoszenie kompetencji i zdobywanie międzynarodowego doświadczenia. W tym roku akademickim 2022/2023 możliwość udziału w programie otrzymali studenci, doktoranci i pracownicy ukraińskich uczelni medycznych, z którymi podpisane zostały umowy w ramach Erasmus+ (lub zostaną podpisane). Jest to forma pomocy dla ogarniętej wojną Ukrainy, której bolesne skutki odczuwają także uniwersytety.

Erasmus+ є програмою підтримки Європейського союзу, яка дає студентам та працівникам університетів із країн-членів змогу підвищення навичок та здобуття міжнародного досвіду. У цьому, 2022/2023, навчальному році можливість узяти участь у програмі отримали студенти, аспіранти та працівники українських медичних університетів, з якими було (або буде) підписано угоди в межах програми Erasmus+. Це є формою допомоги для охопленою війною України, болісні наслідки якої відчувають також університети. 

Środki na ten cel uzyskano dzięki specjalnym staraniom władz WUM. To między innymi działania przedstawicieli naszego uniwersytetu przyczyniły się do przyznania przez Komisję Europejską (na wniosek Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) pieniędzy na udział ukraińskich uczelni w programie Erasmus+ w Polsce.

Dotąd przyjechało do nas pięć doktorantek z Bogomolets National Medical University (NMU) w Kijowie. Realizują one praktyki w ramach przygotowywanych przez siebie rozpraw doktorskich w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, II Klinice Położnictwa i Ginekologii, Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii. W trakcie ustaleń z NMU jest przyjazd kolejnych pięciu osób. W najbliższym czasie trzytygodniowe szkolenie z rehabilitacji odbędzie u nas dwóch lekarzy oraz fizjoterapeuta z NMU, którzy zamieszkają w wyremontowanym przez sponsorów i wyposażonym przez naszą społeczność mieszkaniu WUM. Pięciu studentów i doktorantów przyjedzie również z Ivano-Frankovska oraz pięciu doktorantów z Tarnopola. Chęć wymiany akademickiej z WUM zgłosiły także uniwersytety ze Lwowa i Połtawy. 

Ukraińskie uczelnie medyczne zainteresowane wymianą akademicką z WUM zapraszamy do kontaktu z Lidią Przepiórą-Dziewulską z Działu Współpracy z Zagranicą WUM: lidia.przepiora@wum.edu.pl.

Кошти на це було отримано завдяки особливим зусиллям керівництва WUM. Саме завдяки діям представників нашого університету Європейська комісія (у відповідь на заяву Фонду розвитку системи освіти) виділила кошти на участь українських університетів у програмі Erasmus+ у Польщі.

До цього часу до нас приїхали п’ять аспіранток із Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (НМУ) у Києві. Вони проходять практику в межах підготовки дисертацій у Клініці загальної хірургії та хірургії печені, II Клініці акушерства та гінекології, Катедрі та Клініці оториноларингології, хірургії голови та шиї, I Клініці анестезіології та інтенсивної терапії, а також Клініці черепно-щелепно-лицевої хірургії, хірургії ротової порожнини та імплантології. Зараз із НМУ обговорюється приїзд наступних п’яти осіб. Найближчим часом тритижневий курс із реабілітації пройдуть у нас двоє лікарів та фізіотерапевт із НМУ, які проживатимуть у відремонтованій нашими спонсорами та обставленій нашою спільнотою квартирі WUM. П’ятеро студентів та аспірантів приїдуть також з Івано-Франківська, а п’ятеро аспірантів — із Тернопіля. Про бажання взяти участь в академічному обміні повідомили також університети зі Львова та Полтави.
 
Українські медичні університети, які зацікавлені академічним обміном з WUM, просимо звертатися до Лідії Пшепюри-Дзєвульської з Відділу співпраці з закордоном WUM: lidia.przepiora@wum.edu.pl.