Pozytywna ocena programowa dla ratownictwa medycznego

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę programową dla naszego kierunku ratownictwo medyczne, który prowadzimy na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Kolejna ocena przewidziana jest na rok akademicki 2027/2028.

Ocena została wydana po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem uczelni w sprawie oceny programowej kierunku ratownictwo medyczne.
W uzasadnieniu stwierdzono m.in. że proces kształcenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym umożliwia studentom kierunku ratownictwo medyczne osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej zostały spełnione.
Uzyskanie pozytywnej oceny PKA było możliwe dzięki zaangażowaniu w proces dydaktyczny i przygotowania do akredytacji całej społeczności akademickiej: nauczycieli, studentów i pracowników administracji.