Ocena pozytywna dla położnictwa na WUM

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę programową dla kierunku położnictwo prowadzonego na naszej uczelni. Dotyczy ona studiów zarówno na poziomie pierwszego, jak i drugiego stopnia. W uzasadnieniu stwierdzono, że studia na WUM umożliwiają osiągnięcie założonych efektów uczenia się i zdobycie kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu.

Ocena została wydana po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem uczelni w sprawie oceny programowej kierunku położnictwo. Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, m.in. w zakresie konstrukcji programu studiów, jego realizacji czy przyjęcia na studia, zostały spełnione. Kolejna ocena programowa kierunku położnictwo przewidziana jest na rok akademicki 2027/2028.

Położnictwo na WUM prowadzone jest od 2000 r. Nadrzędny cel kształcenia na tym kierunku to przekazywanie studentom nowoczesnej wiedzy medycznej oraz umiejętności praktycznych pozwalających na udzielanie świadczeń kobiecie we wszystkich okresach jej życia w kontekście zdrowia prokreacyjnego oraz noworodkowi na najwyższym poziomie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa własnego i pacjenta. To również kształtowanie nienagannej postawy etyczno-moralnej, a także umiejętności zarządzania pracą własną i całego zespołu. Koncepcja kształcenia uwzględnia kompetencje zawodowe położnej opisane w przepisach krajowych oraz europejskich.

Uzyskanie pozytywnej oceny PKA było możliwe dzięki zaangażowaniu w proces dydaktyczny i przygotowania do akredytacji całej społeczności akademickiej: nauczycieli, studentów i pracowników administracji.