Rozstrzygnięto konkursy SONATA 17 i OPUS 22. W grupie laureatów naukowcy z WUM

Konkurs organizuje Narodowe Centrum Nauki. Granty otrzyma 589 projektów. Autorami dwóch są naukowcy z naszej uczelni: dr Ceren Eyileten-Postuła oraz dr Piotr Regulski. WUM jest także partnerem w dofinansowanym projekcie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr Ceren Eyileten-Postuła z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej otrzyma ponad 1 700 000 zł w konkursie SONATA 17 na realizację projektu dotyczącego określenia roli płytek krwi i ich funkcji w zmianach epigenetycznych w chorobie Wilsona – rzadko występującym zaburzeniu metabolizmu miedzi. Najczęściej obserwowanymi objawami choroby Wilsona są nieswoiste zaburzenia czynności wątroby oraz zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne. Obserwuje się też osadzanie się miedzi w tkankach oka, co może prowadzić do zaburzeń widzenia. Ponieważ choroba Wilsona występuje rzadko, a początkowe objawy przypominają wieje innych schorzeń, diagnoza może być problematyczna. A późne stwierdzenie choroby skutkuje nieodwracalnymi powikłaniami. Nowatorskie badania przeprowadzone w ramach projektu pozwolą pogłębić wiedzę na temat procesów patofizjologicznych leżących u podstaw tego schorzenia. Umożliwią także ocenę znaczenia reaktywności płytek krwi, mikropęcherzyków związanych z płytkami i wybranych cząsteczek RNA w tej chorobie. Ponadto autorka projektu chciałaby określić biomarkery diagnostyczne i prognostyczne dostępne we krwi obwodowej. Wyniki projektu mogą w przyszłości przyspieszyć diagnostykę i leczenie poprawiające rokowania. Projekt zostanie zrealizowany z Centrum Nowych Technologii UW.
Więcej

Dr Piotr Regulski z Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej otrzyma ponad 1 500 000 zł w konkursie SONATA 17 na projekt o nazwie „Personalizowana kardiologia interwencyjna z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości.” Dotyczy on opracowania automatycznych metod tworzenia rzeczywistych modeli naczyń wieńcowych oraz symulacji zabiegów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych przy użyciu techniki wirtualnej rzeczywistości, aby ułatwić przeprowadzanie angioplastyki – standardu w leczeniu zwężenia naczyń wieńcowych. Dzięki temu lekarz wykonujący zabieg będzie mógł przeprowadzić go najpierw w warunkach symulowanych, co pozwoliłoby na zminimalizowanie ryzyka powikłań. Projekt jest pierwszą tego typu pracą badawczą o potencjalnie przełomowym znaczeniu dla diagnostyki i terapii kardiologicznej. 
Więcej

Nasza uczelnia weźmie również udział w projekcie pt.: „Rola profagów w zjadliwości klinicznych szczepów patogenu ludzkiego Clostridioides difficile in vitro i in vivo”, dofinansowanym w ramach OPUS 22, którego liderem jest Gdański Uniwersytet Medyczny. Kierownikiem projektu jest dr hab. Krzysztof Hinc. Ze strony WUM głównym wykonawcą jest prof. Hanna Pituch, Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej. W ramach projektu naukowcy chcą zbadać interakcje fag-gospodarz in vitro, aby zrozumieć, w jaki sposób profagi mogą wpływać na wirulencję gospodarza i przebieg zakażenia in vivo w mysim modelu infekcji C. difficile. Wyniki badań mają wykazać, czy badane fagi, wpływając na zjadliwość gospodarza, stanowią realne zagrożenie dla hospitalizowanych pacjentów. Ma to ogromne znaczenie diagnostyczne. Zdobyta wiedza wraz z możliwością wykrycia takich profagów w szczepach zakażających pacjentów, może stać się sygnałem dla klinicystów i epidemiologów, że mamy do czynienia z lizogennym szczepem C. difficile o zwiększonej wirulencji i w konsekwencji do wdrożenia w placówce nadzoru nad infekcją C. difficile.
Więcej

Konkurs SONATA 17 skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W tej edycji konkursu złożono 1139 wniosków. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 239 projektów. OPUS adresowany jest do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery naukowej kierownika projektu, posiadanego stopnia naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Wszyscy konkurujący ze sobą naukowcy podlegają kryteriom oceny, wśród których znajdują się m.in. poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane. W konkursie OPUS 22 wpłynęło 1866 wniosków. Finansowanie otrzymało 350. 

Pełna lista rankingowa