Immatrykulacja studentów Wydziału Medycznego

- Jak mówi stara konfucjańska sentencja: nawet najdalsza droga zaczyna się od zrobienia pierwszego kroku! Dzisiaj robimy ten krok w przyszłość razem. Pamiętajcie proszę, że rozpoczynacie studia na uczelni z ponad dwustuletnią tradycją - powiedział Dziekan Wydziału Medycznego, dr hab. Dariusz Białoszewski, prof. WUM podczas immatrykulacji studentów naszego najmłodszego wydziału.

W czasie uroczystości w poczet uczelnianej społeczności oficjalnie włączono 29 studentów audiofonologii, 90 elektroradiologii, 69 logopedii ogólnej i klinicznej oraz 150 fizjoterapii. Osoby z najlepszymi wynikami z każdego kierunku otrzymali z rąk Dziekana i Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia – prof. Marka Kucha pamiątkowe wpinki, listy gratulacyjne i upominki.

Dr hab. Dariusz Białoszewski, prof. WUM pogratulował odniesionego sukcesu zarówno studentom, jak i ich bliskim podkreślając, że trwająca pandemia znacznie utrudniała uzyskanie optymalnej punktacji na egzaminach maturalnych. Zachęcał do dalszej pracy, ale też podejmowania ciekawych inicjatyw na uczelni i dbania o kontakty z innymi studentami.

W imieniu JM Rektora głos zabrał prof. Marek Kuch, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Wyrażając uznanie i gratulując immatrykulowanym, podkreślił, że w czasie wzrastającej konkurencji w obszarze edukacji, coraz większe znaczenie ma dyplom uczelni gwarantującej świetną jakość. Podkreślił także rosnące znaczenie i usamodzielnianie się wszystkich profesji, do których wykonywania będą przygotowywać się studenci.

Serdeczne słowa do nowo przyjętych skierowali także dr Zbigniew Wroński - Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. edukacji i nauki, Anna Ostaszewska - opiekun studentów pierwszego roku na kierunku fizjoterapia, Aleksandra Sałek z Samorządu Studentów Wydziału Medycznego, prof. Bolesław Samoliński - Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu. W imieniu immatrykulowanych przemówiła Barbara Gradecka - starościna pierwszego roku na kierunku fizjoterapia.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania, które odebrał Dziekan.

Zaproszenie do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego przyjęła prof. Olga Jauer-Niworowska, kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej UW. Jej wystąpienie nosiło tytuł „Sytuacja pacjenta z dyzartrią - jak się komunikować, jak wesprzeć?”

Uroczystość uświetnił koncert Chóru WUM pod dyrekcją Daniela Synowca.

W uroczystości wzięli także udział: dr hab. Joanna Kolmas - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, dr hab. Łukasz Koperski - Prodziekan Wydziału Lekarskiego, dr hab. Ewa Czochrowska - Prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, dr hab. Justyna Teliga- Czajkowska - Prodziekan Wydziału Nauko Zdrowiu, opiekunowie poszczególnych kierunków, Prodziekani oraz członkowie Rady Wydziału Medycznego.