Dyplomy dla nowych doktorów habilitowanych i doktorów w dyscyplinie nauki o zdrowiu

- Wartością każdej uczelni jest fakt, że opiera się na wiedzy. Będziecie tworzyli tę wiedzę i będziecie musieli z niej korzystać – mówił prof. Bolesław Samoliński, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu, do nowych doktorów habilitowanych i doktorów, którzy 2 października odebrali dyplomy potwierdzające uzyskanie pierwszego lub kolejnego stopnia naukowego w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Prof. Bolesław Samoliński podkreślił, że osoby uzyskujące stopień naukowy biorą na siebie odpowiedzialność za stan polskiej nauki, ponieważ zobowiązują się do kształcenia kolejnego pokolenia badaczy. Zwrócił uwagę, że sens edukacji akademickiej polega na prowadzeniu kształcenia przez tych, którzy współuczestniczą w tworzeniu wiedzy. Zaznaczył także, że prowadząc badania należy dbać nie tylko o to, aby pozostawać w głównym nurcie postępu naukowo-technicznego. Równie ważne jest uczestnictwo w debacie oraz edukacja społeczeństwa.

W roku akademickim 2020/2021 Rada Dyscypliny Nauk o Zdrowiu przyznała 1 osobie stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu. 26 osób uzyskało stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

- Dzisiejsza uroczystość jest dla państwa końcem procesu rozpoczętego wiele lat temu. Niektórzy z państwa rozpoczęli pracę naukową w ramach studenckich kół, będąc jeszcze studentami, inni jako członkowie studiów doktoranckich czy obecnie Szkoły Doktorskiej – mówił uczestniczący w uroczystości rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong.

Rektor zwrócił uwagę, że na sukces w badaniach naukowych składa się wiele czynników.

Państwa sukces jest nie tylko państwa osobistym osiągnięciem. Złożyło się na niego także wsparcie rodzin i pomoc kolegów, ponieważ nauka jest dyscypliną zespołową. Bez sprawnie funkcjonującego zespołu sukces nie jest możliwy – powiedział rektor prof. Zbigniew Gaciong.

Rektor WUM poinformował, że wręczenie dyplomów nowym doktorom habilitowanym i doktorom stanowi święto całego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dlatego w przyszłości podobne wydarzenia nabiorą charakteru uroczystości ogólnouczelnianej.

Obecnej kadencji Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu przewodniczy prof. Bolesław Samoliński, wiceprzewodniczącą jest dr hab. Dorota Włodarczyk. Na podstawowe zadania Rad Dyscyplin Naukowych i odpowiedzialność wynikającą z kreowania strategii rozwoju naukowego uczelni i jej potencjału badawczego zwrócił uwagę prof. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. nauki i transferu technologii.

Obecnie 153 osoby prowadzą postępowanie  doktorskie w dyscyplinie nauki o zdrowiu – starym trybem, 6 osób prowadzi postępowanie  doktorskie w dyscyplinie nauki o zdrowiu – nowym trybem, zaś 8 osób – postępowanie  habilitacyjne w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

W roku akademickim 2019/2020, podczas którego ze względów epidemicznych nie odbyła się podobna uroczystość, 13 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, a 20 osób – stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.