Nasi badacze docenieni przez Narodowe Centrum Nauki

Ogłoszono wyniki konkursu MINIATURA 5. W grupie projektów, które uzyskają wsparcie finansowe, znalazły się trzy prowadzone przez naszych badaczy.

Celem projektu „Zróżnicowanie profili metabolicznych szczepów Pseudomonas aeruginosa izolowanych z dróg oddechowych dorosłych pacjentów chorych na mukowiscydozę przy użyciu techniki mikromacierzy fenotypowych” autorstwa dr inż. Anny Koryszewskiej-Bagińskiej z Zakładu Biologii Medycznej jest ocena stopnia zróżnicowania metabolicznego szczepów pałeczki ropy błękitnej (P. aeruginosa) wyizolowanych od pacjentów cierpiących na mukowiscydozę na różnych etapach choroby. Pozwoli to na oszacowanie zależności między ewolucją szczepów prowadzącą do nabycia wielolekooporności, fenotypu śluzowego oraz zdolności do tworzenia biofilmu, a ich właściwościami metabolicznymi, w odniesieniu do umiejętności wykorzystania konkretnych źródeł węgla i azotu. Potwierdzenie postawionej hipotezy badawczej będzie mieć znaczenie nie tylko dla zrozumienia samego procesu patogenezy, ale może również otwierać perspektywę do rozwoju nowych leków do walki z tymi chorobotwórczymi drobnoustrojami.

Autorką projektu „Profil ekspresji mikroRNA w płynie mózgowo-rdzeniowym jako potencjalny marker klinicznie agresywnego wariantu osłoniaka przedsionkowego (vestibular schwannoma)” jest dr Małgorzata Litwiniuk-Kosmala z Katedry i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi UCK WUM. Jej badanie skupiać się będzie na identyfikacji profili miRNA w PMR charakterystycznych dla agresywnego wariantu osłoniaka przedsionkowego. Pozwoli to na lepsze poznanie biologii tego nowotworu, a w konsekwencji umożliwi identyfikację pacjentów, którzy wymagają wczesnej interwencji chirurgicznej. Może się także przyczynić do opracowania nowych niechirurgicznych metod leczenia tego typu guzów.

Z kolei dr Paweł Siudem z Zakładu Chemii Fizycznej otrzyma dofinansowanie „Eksperyment in silico vs in vitro w poszukiwaniu naturalnych inhibitorów kinazy Aurora A”. Kinaza Aurora A to jedna z serynowo-treoninowych kinaz, które kontrolują procesy mitozy i mejozy. W literaturze jej nadekspresja (nadmiar, nadprodukcja) często jest łączona z występowaniem różnych chorób nowotworowych. Poszukiwanie związków mogących hamować nadekspresję tego białka jest jedną ze strategii będących polem badań w obszarze nauk farmaceutycznych i medycznych. Większość doniesień skupia się jednak na związkach syntetycznych. W ramach projektu znaczną grupę stanowić będą związki pochodzenia naturalnego, przede wszystkim kapsaicyna i jej pochodne kapsaicynoidy.