Żywienie kliniczne elementem programu studiów  

Od ubiegłego roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z sukcesem prowadzony jest pierwszy, holistyczny program edukujący przyszłych lekarzy w zakresie żywienia medycznego.

 
Jego zasadność podkreślają wyniki badania, przeprowadzonego m.in. wśród studentów WUM. W trakcie studiów lekarskich w ramach obowiązkowych zajęć nawet co piąty student i lekarz pracujący w szpitalu nie zetknął się z tematyką żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Jednocześnie 75% pytanych widziało potrzebę wdrożenia obowiązkowego przedmiotu dedykowanego żywieniu klinicznemu lub dodatkowych zajęć jako elementu aktualnego programu studiów.

– Niedożywienie jest schorzeniem zdefiniowanym w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych i jak każda choroba wymaga szybkiego rozpoznania oraz leczenia dostosowanego do  konkretnej sytuacji klinicznej i indywidualnego zapotrzebowania chorego. Pomimo faktu, że niedożywienie może być bezpośrednią przyczyną zwiększonego ryzyka powikłań infekcyjnych, przedłużonego okresu rekonwalescencji (w tym np. dłuższego gojenia się ran), wyższego kosztu leczenia i częstszych powtórnych hospitalizacji, jak również wyższej śmiertelności – nie zawsze jest w Polsce rozpoznawane u pacjentów, a jeszcze rzadziej jest właściwie leczone.
Wbrew ogólnej opinii nie jest to temat tylko dla dietetyków – wymaga holistycznego podejścia i zaangażowania wielospecjalistycznego zespołu. Dlatego bez wahania zdecydowaliśmy się wprowadzić ujednolicony program dydaktyczny, dzięki któremu przyszłe kadry medyczne, opuszczające mury uczelni, będą przygotowane na samodzielne podjęcie interwencji żywieniowych i poprawę jakości opieki medycznej w tym obszarze – tłumaczy dr hab. Andrea Horvath, pełnomocnik rektora ds. programów kształcenia WUM.
Efektem zajęć są konkretne umiejętności – studenci będą potrafili rozpoznać rodzaje niedożywienia, identyfikować jego przyczyny oraz następstwa, a także inicjowalć odpowiednio dobrane wsparcie żywieniowe i monitorować stan odżywienia chorego. Program koncentruje się na zajęciach praktycznych, podczas których studenci uczą się m.in. wdrażać różne metody podaży żywienia dojelitowego na specjalnych fantomach.
Badania pokazują, że ponad 30% pacjentów prezentuje różny stopień niedożywienia przy przyjęciu do szpitala, a u kolejnych 20-30% chorych stan ten pogłębia się w trakcie hospitalizacji. Jest to więc znaczący problem. 
Inicjatorem programu dotyczącego żywienia klinicznego skierowanego do uczelni medycznych jest Fundacja Nutricia.