Dyplomy dla nowych doktorów habilitowanych i doktorów

Ponad sto osób odebrało z rąk rektora WUM prof. Zbigniewa Gacionga dyplom poświadczający uzyskanie pierwszego lub kolejnego stopnia naukowego w dyscyplinie nauk medycznych lub dyscyplinie nauk farmaceutycznych. Wtorkowe spotkanie było pierwszą w naszej uczelni uroczystością przygotowaną przez prorektora ds. nauki i transferu technologii prof. Piotra Pruszczyka oraz Dział Obsługi Rady ds. Nauki i Doktorantów.

- Gratuluję Państwu – nowym doktorom habilitowanym i doktorom – determinacji, z jaką dążyliście do tego, aby, pomimo trudności związanych z pandemią koronawirusa, z sukcesem zakończyć swoją rozprawę doktorską lub postępowanie habilitacyjne” – powiedział rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong, dziękując wszystkim zaangażowanym w proces zakończony nadaniem stopnia naukowego.

Podczas uroczystości wręczono dyplomy badaczom, którym Rada Dyscypliny Nauk Medycznych oraz Rada Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w okresie od października 2020 roku do czerwca 2021 roku przyznała stopień doktora habilitowanego lub doktora. Wśród promowanych znalazło się: 16 doktorów habilitowanych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, 94 doktorów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne oraz 10 doktorów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.

- Chciałbym w tym miejscu pogratulować wspaniałej pracy wszystkim członkom Rady Dyscypliny Nauk Medycznych oraz Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych, których efektem jest promocja kolejnego pokolenia naukowców – powiedział prowadzący spotkanie prof. Piotr Pruszczyk, przypominając, że: - Konstytucja dla nauki gruntownie zmieniła model kształcenia doktorów. Zaproponowała także nowy tryb nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Odtąd mógł je nadawać senat uczelni lub wyznaczony w statucie uczelni organ. Zgodnie ze Statutem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego właściwą jednostką do nadawania stopni naukowych w naszej uczelni stały się nowo utworzone trzy Rady Dyscyplin Naukowych.

Trwająca kadencja Rad Dyscyplin Naukowych rozpoczęła się 1 stycznia 2021 roku, a zakończy 31 grudnia 2024 roku. Radzie Dyscypliny Nauk Medycznych przewodniczy prof. Hanna Szajewska, funkcję wiceprzewodniczącej sprawuje prof. Marta Struga. Radzie Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych przewodzi prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki, wiceprzewodniczącym jest dr hab. Maciej Dawidowski.

W uroczystości zorganizowanej w formie hybrydowej udział wzięli członkowie władz rektorskich, dziekańskich, Rad Dyscyplin Naukowych, a także promotorzy rozpraw doktorskich.

Obecnie w naszej Uczelni w dyscyplinie nauk medycznych: 330 osób prowadzi studia doktoranckie starym trybem, 72 osoby prowadzi studia doktoranckie nowym trybem, a 21 osób prowadzi postępowanie habilitacyjne. Natomiast w dyscyplinie nauk farmaceutycznych: 80 osób prowadzi studia doktoranckie starym trybem, zaś 2 osoby są w toku postępowania habilitacyjnego. Aktualnie liczba doktorantów Szkoły Doktorskiej WUM wynosi 84, liczba doktorantów Studium Medycyny Molekularnej – 71, a liczba doktorantów Uczelnianego Studium Doktoranckiego – 233.