Rekomendacje dot. zachowania bezpieczeństwa podczas klinicznych zajęć kontaktowych

Rekomendacje Uczelnianego Zespołu ds. Zagrożenia Koronawirusem w sprawie zachowania bezpieczeństwa
podczas prowadzenia klinicznych zajęć kontaktowych na kierunkach medycznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

 

 1. Przed przystąpieniem do każdego bloku ćwiczeniowego, a następnie raz w tygodniu, podczas których odbywają się zajęcia kontaktowe, student powinien wypełnić ankietę epidemiologiczną (kwestionariusz zdrowia) związany z pandemią SARS-CoV-2.
   
 2. Udział w klinicznych zajęciach praktycznych może wziąć jedynie osoba zdrowa (dotyczy to zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich). W przypadku wystąpienia objawów chorobowych studenci powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie telefonicznie lub drogą elektroniczną jednostkę, w której mieli odbyć lub odbywają zajęcia praktyczne.
   
 3. Studenci objęci kwarantanną lub izolacją (dodatni wynik badań w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2), mieszkający razem z osobą objętą kwarantanną lub izolacją, nie mogą brać udziału w zajęciach praktycznych. O tym fakcie powinni poinformować drogą elektroniczną WUM na adres zgloszenia@wum.edu.pl.
   
 4. Studenci zobowiązani są do poddania się procedurą bezpieczeństwa obowiązującym na terenie jednostki (budynku) prowadzącej kliniczne zajęcia kontaktowe (każdego dnia przed wejściem na zajęcia dokonywany jest pomiar temperatury ciała). Osobę odpowiedzialną za sprawdzenie temperatury ciała wyznacza dyrektor szpitala/przychodni/kierownik jednostki dydaktycznej.
   
 5. Dodatkowe szczegóły dotyczące sposobu prowadzenia zajęć kontaktowych, uwzględniających specyfikę nauczania poszczególnych przedmiotów, ustala kierownik jednostki nauczającej z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
   
 6. Podczas wszystkich klinicznych zajęć praktycznych muszą być dostępne i stosowane preparaty do dezynfekcji rąk.
   
 7. Obowiązuje bezwzględne stosowanie jednorazowych masek chirurgicznych, zakrywających usta i nos, zarówno podczas ćwiczeń klinicznych, jak i na całym terenie obiektu (na korytarzach szpitalnych, w holach i szatniach), w którym znajduje się jednostka kliniczna.
   
 8. W czasie przebywania na terenie jednostek klinicznych obowiązuje bezwzględne stosowanie odzieży ochronnej jednorazowej lub wielorazowej (przyłbice, fartuchy flizelinowe, mundurek lekarski, czepki, obuwie ochronne, ochraniacze na buty, rękawiczki jednorazowego użytku) zgodnie z przyjętymi rekomendacjami Uczelnianego Zespołu ds. Zagrożenia Koronawirusem.
   
 9. Podczas klinicznych zajęć studenckich należy stosować się do zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus) i Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) wszystkich innych zasad bezpieczeństwa, zmniejszających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takich jak: zachowanie dystansu społecznego i odpowiednie postępowanie dotyczące pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
   
 10. W czasie zajęć każdy student powinien korzystać z własnych przyborów niezbędnych w toku nauki (długopis, stetoskop).
   
 11. Zaleca się zmniejszenie liczebności grup ćwiczeniowych oraz kumulację zajęć kontaktowych w jak najmniejszej niezbędnej dla prawidłowości nauczania liczbie dni przy jak najpełniejszym wykorzystaniu tych dni na przeprowadzenie zajęć praktycznych. Miejsca do siedzenia należy zorganizować w taki sposób, aby zachować odstęp co najmniej 1,5 metra między osobami.    

 

W imieniu Uczelnianego Zespołu ds. Zagrożenia Koronawirusem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

Prof. dr hab. med. Andrzej Horban – Przewodniczący Zespołu