Spotkanie dotyczące współpracy WUM–UW

Data dodania: 18.09.2020
17 września br. odbyło się spotkanie Prorektora ds. Umiędzynarodowienia Promocji i Rozwoju - prof. Pawła Włodarskiego z Jackiem Cichockim - Przewodniczącym Rektorskiego Zespołu ds. Federacji UW i WUM (ze strony UW). Spotkanie, w którego części uczestniczył także Rektor WUM - prof. Zbigniew Gaciong, dotyczyło współpracy obu Uniwersytetów, w szczególności wspólnych grantów badawczych oraz oferty zajęć skierowanych do studentów i doktorantów obu Uniwersytetów w ramach Inkubatora UW.

Przedmiotem spotkania były też tematy związane z udziałem naukowców WUM w Tygodniu Noblowskim organizowanym przez UW i współpracą w ramach programu Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczej UW. Zakłada ona ogłoszenie konkursu na granty dla wspólnych zespołów badawczych i podpisanie ramowego porozumienia w tej sprawie między obiema Uczelniami.

W trakcie rozmów poruszono także kwestie związane z przystąpieniem naszego Uniwersytetu do sojuszu 4EUPlus i planowanym porozumieniem dotyczącym ujednolicenia zasad rozliczania pracy wykładowców w ramach wymiany usług dydaktycznych pomiędzy obiema Uczelniami.

 

 

 

Fot. Dział Fotomedyczny WUM

Printer Friendly, PDF & Email