Uczelniany Zespół ds. Zagrożenia Koronawirusem - Administracja

Stanowisko Uczelnianego Zespołu ds. Zagrożenia Koronawirusem
w sprawie kształcenia studentów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2020-2021

W dniu 24 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zagrożenia Koronawirusem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w składzie:
Przewodniczący - Prof. dr hab. med. Andrzej Horban – Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Członkowie:
Prof. dr hab. med. Magdalena Marczyńska – Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Prof. dr hab. med. Alicja Wiercińska-Drapało – Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch – Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Dr hab. n. med. Ernest Kuchar – Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski – Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
na którym dokonano analizy i przedyskutowano zagrożenia epidemiczne związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych w warunkach pandemii COVID-19 oraz wypracowano stanowisko w sprawie nauczania studentów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2020-2021, które przedstawiono poniżej.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. określa zasady nauczania studentów na uczelniach wyższych, w tym prowadzenia zajęć kształtujących umiejętności praktyczne. W procesie tym, dla prawidłowego kształcenia w zawodach medycznych, niezbędne jest prowadzenie zajęć o charakterze kontaktowym (zarówno klinicznym, jak i nieklinicznym). W związku z tym Zespół ds. Zagrożenia Koronawirusem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (zwany dalej Zespołem) widzi potrzebę prowadzenia zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć kontaktowych jako niezbędnej formy nauki w prawidłowym toku edukacji studentów uniwersytetów medycznych. Należy podkreślić, że aktualny stan epidemiologiczny związany z infekcją wirusem SARS-CoV-2 utrudnia, ale przy stosowaniu prawidłowych środków ochrony osobistej i zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego, nie uniemożliwia prowadzania tego rodzaju zajęć.

W dniu wydania tego stanowiska, Zespół uważa, że rok akademicki 2020-2021powinien się rozpocząć zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem, a więc w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w dniu 5 października 2020 r. dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego, Zespół rekomenduje kształcenie studentów w systemie mieszanym (hybrydowym). Oznacza to, że wszystkie wykłady i seminaria powinny być prowadzone w sposób zdalny, w sposób kontaktowy zaś - niezbędne do prawidłowego toku kształcenia umiejętności praktycznych - ćwiczenia kliniczne i niekliniczne. Przebieg zajęć kontaktowych musi być jednak stale i szczegółowo monitorowany pod kątem trwającej pandemii COVID-19,z możliwością zmiany formy nauczania na całkowicie zdalną w przypadku takiej konieczności.

Sposób prowadzenia zajęć kontaktowych powinien być w gestii kierowników jednostek nauczających ze względu na specyfikę poszczególnych nauczanych przedmiotów z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i pod kontrolą Władz Rektorskich i Dziekańskich Uniwersytetu. Zespół zaleca jednak zmniejszenie liczebności grup ćwiczeniowych oraz kumulację zajęć kontaktowych w jak najmniejszej niezbędnej dla prawidłowości nauczania liczbie dni przy jak najpełniejszym wykorzystaniu tych dni na przeprowadzenie zajęć praktycznych.

Zespół podkreśla konieczność stosowania podczas wszystkich zajęć kontaktowych środków ochrony osobistej i preparatów do dezynfekcji rąk. Termin wszystkich określa bezwzględną potrzebę stosowania podczas zajęć kontaktowych masek ochronnych zakrywających usta i nos (w przypadku ćwiczeń klinicznych - jednorazowych masek chirurgicznych). Inne środki ochrony osobistej, takie jak: rękawiczki jednorazowe, maski o wysokich parametrach ochrony, czepki ochronne, przyłbice, fartuchy flizelinowe, mają być stosowane adekwatnie do potrzeb związanych ze specyfiką poszczególnych zajęć klinicznych.  

Zespół przypomina również o stosowaniu, w maksymalnym możliwym zakresie podczas zajęć studenckich, zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus) i Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) wszystkich innych niż osobiste środki indywidualnej ochrony, zasad bezpieczeństwa zmniejszających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takich jak: zachowanie dystansu społecznego i odpowiednie postępowanie dotyczące pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

Zespół nie rekomenduje wykonywania rutynowo badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 u studentów niemających żadnych objawów klinicznych. W przypadku wystąpienia
objawów postępowanie powinno być natomiast analogiczne, jak rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia u pozostałych osób przebywających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
Zespół uważa natomiast, że przed przystąpieniem do każdego bloku ćwiczeniowego, podczas którego odbywają się zajęcia kontaktowe, student powinien wypełnić kwestionariusz zdrowia związany z pandemią COVID-19, a każdego dnia przed wejściem na zajęcia powinien być dokonany pomiar temperatury ciała.

Ponadto, Zespół zaleca, aby student, który aktualnie odbywa zajęcia kontaktowe lub odbywał je w ciągu ostatnich 14 dni zobowiązany był do bezzwłocznego poinformowania wyznaczonej jednostki Dziekanatu oraz opiekuna grupy ćwiczeniowej (w przypadku odbywania bloku zajęć) o: wystąpieniu u niego objawów sugerujących zakażenie COVID-19, dodatnim wyniku badań w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, fakcie poddania izolacji lub kwarantannie, kontakcie z osobą zakażoną wirusem SARS-COV-2.

Zespół rekomenduje również Władzom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzenie on-line dla wszystkich studentów przed przystąpieniem do zajęć praktycznych szkolenia epidemiologicznego na temat zakażenia wirusemSARS-CoV-2 i zakażeń szpitalnych. Zespół przypomina również i rekomenduje szczepienia ochronne przeciwko grypie. Rekomendacje Zespołu mogą ulec zmianie w zależności od bieżącej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Warszawa, dnia 31.08.202

 

KOMUNIKATY ARCHIWALNE

Printer Friendly, PDF & Email