Ruszył projekt PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów

Projekt PACJENCI PRO tworzony jest w ramach partnerstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Jego celem jest edukacja, pomoc merytoryczna, podnoszenie kompetencji organizacji pacjentów oraz zwiększenie ich udziału w budowaniu systemu ochrony zdrowia. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

Na widoczne potrzeby organizacji pacjentów wskazuje dr hab. Joanna Gotlib, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: 

W Polsce, w ostatnich latach znacząco wzrosła rola organizacji pacjentów. Ich przedstawiciele zasiadają w rządowych ciałach doradczych, są aktywnym partnerem dialogu na temat systemu opieki zdrowotnej. Wiele organizacji sprofesjonalizowało się, pogłębiło swoje kompetencje. Jednak wciąż duża część nie tylko nie bierze udziału w publicznej debacie na temat ochrony zdrowia, ale nie ma nawet stron internetowych, nie wie jak komunikować się z władzami czy pozyskiwać środki na działania. W ramach projektu PACJENCI.PRO chcemy im pomóc to zmienić.

Kluczowym celem projektu PACJENCI.PRO jest wspieranie rozwoju i niezależności organizacji pacjentów w Polsce, tak, aby wywierały one coraz bardziej znaczący wpływ na kształt sytemu ochrony zdrowia i w efekcie poprawiały sytuacje samych pacjentów. Organizacje będą mogły skorzystać z różnych form edukacji i wymiany doświadczeń, jak np.: warsztatów z zakresu strategicznego zarządzania organizacją, pozyskiwania funduszy, zarządzania strategicznego i komunikacji; seminariów on-line z udziałem innych organizacji pozarządowych; doradztwa – indywidualnych konsultacji z ekspertami w dziedzinie zarządzania, fundraisingu i komunikacji.

W ramach projektu PACJENCI.PRO zaplanowano wypracowanie rekomendacji dot. roli organizacji pacjentów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, aby organizacje bezpośrednio reprezentujące pacjentów miały zagwarantowane w przepisach prawnych miejsce w procesach decyzyjnych. Organizatorzy projektu rozpoczęli już prace nad raportem pt. „Rola organizacji pacjentów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce na tle wybranych państw Europy”. Kolejnym krokiem, z udziałem organizacji pacjenckich, będzie opracowanie „Rekomendacji prawnych i systemowych rozwiązań gwarantujących udział organizacji pacjentów w kształtowaniu poszczególnych obszarów systemu ochrony zdrowia.”

Nad realizacją całości projektu, w tym zapewnieniem wysokiego poziomu prowadzonych działań edukacyjnych, będzie czuwała Rada Programowa, składająca się z ekspertów ochrony zdrowia oraz przedstawicieli organizacji pacjentów.

Więcej informacji: www.pacjenci.pro
Kontakt z zespołem projektowym: kontakt@pacjenci.pro