Polska Sieć Biobanków - zaproszenie do współpracy

W marcu 2017 roku został uruchomiony Projekt, którego głównym celem jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków (PSB), która zrzeszy ośrodki zajmujące się biobankowaniem, głównie ludzkiego materiału biologicznego przeznaczonego do celów naukowych. PSB jest organizowana w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych (BBMRI-ERIC) funkcjonującej w Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum BBMRI.pl pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1). Jednym z Konsorcjantów BBMRI.pl jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, a jednostką realizującą jest Laboratorium Badawcze-Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które jest odpowiedzialne za realizację Zadania 1 w Projekcie, tj. „Zidentyfikowanie i charakterystyka podmiotów zainteresowanych wejściem do sieci biobanków polskich”.

Podstawowym założeniem Polskiej Sieci Biobanków jest zrzeszenie jak największej liczby jednostek zajmujących się gromadzeniem materiału biologicznego w Polsce oraz udzielenie im merytorycznego wsparcia w rozwijaniu ich biobanków/repozytoriów na rzecz wspólnych potrzeb środowiska badawczego. Dotyczy to przede wszystkim wdrożenie spójnych rozwiązań z zakresu jakości, IT, utworzenie rekomendacji dotyczących zagadnień prawnych i bioetycznych związanych z gromadzeniem i użyciem w celach badawczych materiału biologicznego.
Do Sieci może przystąpić każda jednostka zajmująca się kolekcjonowaniem, przechowywaniem czy testowaniem materiału biologicznego – niezależnie od wielkości zbiorów czy stopnia rozwoju biobanku/repozytorium. Zapraszamy do zgłaszania się wszystkie uczelnie wyższe, jednostki kliniczne, instytuty badawcze, jednostki Polskiej Akademii Nauk, firmy prywatne, firmy farmaceutyczne oraz inne instytucje zainteresowane szeroko rozumianymi procesami biobankowania ludzkiego materiału biologicznego. Każda z tych jednostek może zostać włączona do Sieci i korzystać z oferowanych przez nią rozwiązań.

Przystąpienie i uczestnictwo w Polskiej Sieci Biobanków jest bezpłatne.

Dotychczas Nasza Sieć łączy 43 biobanki/biorepozytoria zlokalizowane w 12 województwach Polski. Członkowie i Obserwatorzy PSB są jednostkami o różnym charakterze strukturalnym i organizacyjnym, a także zróżnicowanym stopniu zaawansowania prowadzonych procesów biobankowych. Większość partnerów Sieci jest zlokalizowana na uczelniach wyższych, ale część pochodzi również z instytutów badawczych czy firm prywatnych.

Proces tworzenia PSB wciąż trwa, dlatego zachęcamy wszystkich Państwa zajmujących się pozyskiwaniem, gromadzeniem czy badaniem materiału biologicznego do przystąpienia do Polskiej Sieci Biobanków i udostępnienia informacji o swoich kolekcjach. Jednostki naukowo-badawcze są szczególnym źródłem informacji związanych z biobankowaniem. Prowadzone przez Państwa badania, ich wyniki, zgromadzone kolekcje materiału biologicznego, materiał pozostały po zakończonych projektach mogłyby zostać wykorzystane przez innych badaczy w nowych projektach naukowych i przyczynić się do dalszego rozwoju nauki, opracowania nowych terapii czy usprawnienia procesów tworzenia nowych sposobów leczenia. Rozwój biobankowania i szerokie udostępnianie informacji o posiadanych kolekcjach materiału biologicznego jest również ważnym narzędziem w rozwoju badań związanych z chorobami rzadkimi.  


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy i kontaktu z nami telefonicznie (tel.: (+48 22) 116 61 20) lub mailowo (e-mail: biobank@wum.edu.pl)

Więcej: www.bbmri.pl; http://lbbk.wum.edu.pl/pl/projekty/bbmri

Printer Friendly, PDF & Email