Przyznano dotację na kolejny mikrogrant

Dr hab. Katarzyna Sykłowska-Baranek - adiunkt w Zakładzie Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych WUM oraz prof. UW dr hab. Anna Szakiel - kierownik Zakładu Biochemii Roślin Instytutu Biochemii UW otrzymały wsparcie finansowe w postaci mikrograntu na projekt pt. „Rola primingu w biosyntezie paklitakselu”.

Paklitaksel to związek organiczny izolowany z cisów (Taxus spp.) posiadający ugruntowana pozycję w leczeniu nowotworów, który do celów leczniczych produkowany jest także metodami biotechnologicznymi. Projekt zakłada zbadanie możliwości wykorzystania zjawiska primingu (swoistej roślinnej odporności humoralnej, która polega na superaktywacji reakcji obronnych  umożliwiających szybszą i silniejszą odpowiedź na warunki hodowli) do intensyfikacji biosyntezy paklitakselu in vitro. W ramach przedsięwzięcia, na poziomie molekularnym i fitochemicznym, w różnych układach hodowlanych  będzie analizowana wydajność biosyntezy paklitakselu w hodowanych in vitro tkankach T. x media poddawanych działaniu związku primingującego – kwasu β aminomasłowego w połączeniu z elicytacją jasmonianem metylu.

Uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup odczynników i materiałów laboratoryjnych do biologii molekularnej oraz odczynników do analiz fitochemicznych.

Po przeprowadzeniu badań wstępnych badaczki wystąpią o grant w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM