Zakres kompetencji Rady

Zgodnie z § 34 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, do kompetencji Rady Uczelni należy w szczególności:

1) opiniowanie projektu strategii Uczelni,
2) opiniowanie projektu statutu,
3) monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni, to jest:
    a) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego,
    b) zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
    c) zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
4) monitorowanie zarządzania Uczelnią,
5) wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez Senat,
6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni,
7) wybór firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Uczelni.

Wykonując czynności związane z zadaniami, o których mowa w ust. 1, członkowie Rady Uczelni kierują się dobrem Uczelni i działają na jej rzecz.

Realizując swoje zadania, Rada bierze pod uwagę rekomendacje Senatu, o których mowa w § 47 ust. 1 pkt 7.

W ramach wykonywania zadań, Rada Uczelni może żądać wglądu do dokumentów Uczelni.

Rada może formułować opinie i stanowiska na temat funkcjonowania Uczelni oraz przedstawiać je Rektorowi lub Senatowi.

 


 

Printer Friendly, PDF & Email