Dyplomy dla doktorów i doktorów habilitowanych Wydziału Farmaceutycznego

Data dodania: 18.09.2019
18 września 2019 roku Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś i Dziekan WF prof. Piotr Wroczyński wręczyli dyplomy nowym doktorom i doktorom habilitowanym Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Na uroczystość odbywającą się w Sali im. prof. Jana Zaorskiego w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym przybyli przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii prof. Jadwiga Turło, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. Barbara Górnicka, Dziekan II WL prof. Marek Kuch, Prodziekani pozostałych Wydziałów: prof. Rafał Krenke (I WL), prof. Michał Ciurzyński (WLD), prof. Katarzyna Koziak (WNoZ). Wydział Farmaceutyczny reprezentowali: Dziekan prof. Piotr Wroczyński, Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej prof. Grażyna Nowicka, Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych dr hab. Joanna Kolmas, Prodziekan ds. Nauki dr hab. Marcin Sobczak, Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju dr hab. Piotr Luliński, Kierownik Studium Doktoranckiego WF prof. Dorota Maciejewska. Przybyli również przedstawiciele władz administracyjnych Uczelni: Kanclerz mgr Małgorzata Rejnik oraz Kwestor mgr Jolanta Ilków.

Po przywitaniu przez Dziekana władz Uczelni, nowych doktorów i doktorów habilitowanych, członków Rady Wydziału, promotorów i promotorów pomocniczych rozpraw doktorskich prof. Piotr Wroczyński podkreślił, że od promocji prac doktorskich i habilitacyjnych w dużej mierze zależy poziom naukowy zarówno Wydziału, jak i Uczelni. Zauważył, że osiągnięcia naukowców są kluczem do podnoszenia rangi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i jego pozycji w rankingach światowych.

Rektor prof. Mirosław Wielgoś pogratulował bohaterom uroczystości uzyskania stopni naukowych w Wydziale mającym już ponad dziewięćdziesięcioletnią tradycję. Przypomniał, że Wydział ten jest drugim pod względem stażu wydziałem na naszej Uczelni, po Wydziale Lekarskim. Zwrócił uwagę, że w ciągu 93 lat działalności WF wypromował 620 doktorów nauk oraz 155 doktorów habilitowanych, a wśród jego wielu osiągnięć znajdują się m.in. te związane opracowaniem nowych leków, a także metod z zakresu syntezy i kontroli jakości leków, diagnostyki laboratoryjnej oraz biotechnologii.

Prof. Mirosław Wielgoś życzył nowym doktorom nauk szybkiego uzyskania kolejnych stopni naukowych. Natomiast zwracając się do doktorów habilitowanych podkreślił, że zdobycie tego stopnia naukowego wiąże się nie tylko z uzyskaniem wielu przywilejów, ale też z odpowiedzialnością za kształcenie młodych kadr. Dlatego też wszystkim promowanym złożył życzenia satysfakcji z własnego rozwoju naukowego oraz kreowania rozwoju innych osób.

Po złożeniu przyrzeczenia przez promowanych odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej wzbogacił się o 21 naukowców: 10 doktorów nauk farmaceutycznych (w tym 4 osoby z wyróżnieniem summa cum laude i 2 osoby z wyróżnieniem cum laude), 5 doktorów nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne (w tym 2 osoby z wyróżnieniem summa cum laude), 4 doktorów habilitowanych nauk farmaceutycznych oraz 2 doktorów habilitowanych nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.

W imieniu nowo promowanych głos zabrała dr hab. Monika Czerwińska. Składając podziękowania nauczycielom, mentorom oraz Radzie Wydziału Farmaceutycznego za przeprowadzenie postepowań w pracach doktorskich i habilitacyjnych, przytoczyła afrykańskie przysłowie „Samemu idzie się szybciej, ale razem można dojść dalej”.

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM