Kolejne spotkanie w sprawie federalizacji WUM i UW

Data dodania: 11.09.2019
10 września br. w Bibliotece Uniwersyteckiej UW miało miejsce kolejne spotkanie przedstawicieli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego, podczas którego dyskutowano o korzyściach zacieśniania współpracy i zaprezentowano założenia działania federacji.

Spotkanie otworzyli: Rektor UW – prof. Marcin Pałys oraz Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju WUM – prof. Krzysztof J. Filipiak pełniący funkcję Przewodniczącego Rektorskiego zespołu ds. federalizacji WUM-UW. Obecni byli także Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM  - prof. Jadwiga Turło, Prorektor ds Naukowych UW - prof. Maciej Duszczyk, Prorektor – Elekt ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Lidia Rudnicka oraz Dyr. Jacek Cichocki - Koordynator UW ds. federalizacji z WUM. Spotkanie prowadził prof. Paweł Kulesza - Przewodniczący Senackiej Komisji Naukowej UW, obecni byli również przedstawiciele Senackiej Komisji Nauki WUM - prof. Hanna Szajewska (przewodnicząca) i prof. Jakub Gołąb. Panelistami spotkania byli członkowie Senackiej Komisji Naukowej UW oraz reprezentacja Senatorów WUM (prof. Grażyna Nowicka, prof. Piotr Węgrzyn, prof. Lidia Rudnicka).

Uczestnicy spotkania omówili motywy podjęcia współpracy przez Uczelnie, które działają jako osobne byty prawne od 1950 r. Wykazano, że Uniwersytety połączone wspólną historią są wobec siebie komplementarne nie zaś konkurencyjne, gdyż uprawiane dyscypliny praktycznie nie pokrywają się. Zdaniem przedstawicieli obu Uczelni, federalizacja w  kilkuletniej perspektywie przyniesie korzyści dyscyplinom uprawianym w UW i w WUM oraz poprawi międzynarodową pozycję każdego z Uniwersytetów. W chwili obecnej w WUM uprawiamy trzy dyscypliny (w trakcie tworzenia są 3 rady dyscyplin naukowych), w UW - 24 dyscypliny (w trakcie powołania są 22 rady dyscyplin naukowych). Na poziomie federacji ewaluacja naukowa obejmowałaby łącznie 27 dyscyplin. W WUM powołano jedną Szkołę Doktorską, w UW - cztery. Federacja pozwoli na utworzenie jeszcze jednej, wspólnej, interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w przyszłości. UW jest Uczelnią 4-krotnie większą pod względem studentów i pracowników, koszty funkcjonowania federacji będą ponoszone solidarnie, ale proporcjonalnie do wielkości budżetów obu Uczelni.

Prof. Marcin Pałys zrelacjonował działania podjęte w ramach zacieśniania współpracy WUM–UW w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019: spotkania, podczas których zespoły badawcze zaprezentowały swoją pracę, pilotażowy program zajęć fakultatywnych dla studentów, Inkubator UW oraz mikrogranty, z których skorzystało już dwadzieścia zespołów badawczych. Zauważył, że podjęte aktywności zostały pozytywnie ocenione przez społeczność akademicką.

W trakcie spotkania prof. Krzysztof J. Filipiak oraz Dyr. Jacek Cichocki omówili koncepcję federacji, przygotowaną wspólnie przez uczelniane zespoły. Powstanie koncepcji poprzedziła identyfikacja kluczowych atutów i słabości przyszłej Federacji (analiza SWOT/TOWS) oraz liczne spotkania i konsultacje z osobami kierującymi Uczelniami: kanclerzami, kwestorami, dyrektorami działów, a także pracownikami, samorządem doktorantów, studentami i przedstawicielami Rad Uczelni. Zgodnie z przyjętymi założeniami, głównym wyzwaniem Federacji będzie wsparcie wspólnych badań, w tym odciążenie formalno-organizacyjne naukowców i ułatwienie dostępu do infrastruktury, co zwiększy szanse badaczy w pozyskaniu dofinasowania. Federacja ma być także bytem realizującym cele obu Uczelni i służebnym wobec nich, posiadającym odrębną osobowość prawną. 

Wymienione założenia znalazły odbicie w projekcie Statutu Federacji Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który zostanie zaprezentowany na posiedzeniach Senatów obu Uczelni. Projekt przygotowany został przez oba zespoły federacyjne, ze wsparciem Biur Prawnych Obu Uczelni. Dalsze procedowanie zakłada podjęcie stosownych Uchwał Senatów oraz przedłożenie projektu statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powstanie także umowa pomiędzy Uczelniami. 

W dyskusji, która miała miejsce w trakcie spotkania podjęto wiele tematów związanych z kształtem i zasadami przyszłej współpracy takimi jak funkcjonowanie Szkoły Doktorskiej czy też współdziałanie na gruncie dydaktyki.

Prof. Marcin Pałys zaznaczył także, że Uczelnie pracują nad tekstem ramowego porozumienia, które porządkowałoby kwestie administracyjno-organizacyjne. 

W podsumowaniu dyskusji podkreślono konieczność przeprowadzenia kampanii informacyjnej skierowanej zarówno do społeczności akademickiej obu Uczelni, jak i odbiorców zewnętrznych, która pokazywałby korzyści, które niesie z sobą federalizacja.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

 

 

Printer Friendly, PDF & Email