Młodzi naukowcy o postępach w badaniach biomedycznych

Prawie 100 osób z całej Polski – reprezentantów zarówno uczelni medycznych, jak i ogólnoakademickich oraz technicznych a także instytutów badawczych wzięło udział w Ogólnopolskiej Konferencja Naukowej „Postępy w Badaniach Biomedycznych”. Dyskutowali i prezentowali wyniki swoich badań z pogranicza nauk biologicznych i medycznych.

Konferencja odbyła się 4 marca w Collegium Anatomicum WUM. To już 14. edycja wydarzenia, które organizuje SKN przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM – HESA. – Idea konferencji od samego początku pozostaje niezmienna – mówi dr hab. Izabela Młynarczuk-Biały z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM, opiekun SKN HESA, przewodnicząca Komitetu Naukowego PBB. – Jest nią wspieranie młodych badaczy oraz tworzenie warunków do szeroko pojętej współpracy i wymiany intelektualnej.

Motto konferencji: nawiązywanie kontaktów po pandemii

W trakcie sympozjum organizatorzy podkreślali, jak bardzo aktualna jest idea PBB i rola wymiany intelektualnej, co udowodniła walka z COVID-19. Multidyscyplinarna współpracy specjalistów ze świata nauki umożliwiła stworzenie w bardzo krótkim czasie szczepionek mRNA i ich wykorzystanie na masową skalę. Dzięki temu przed śmiercią z powodu infekcji uratowane zostały tysiące osób. 

Wykłady eksperckie

Wykład inaugurujący podczas konferencji wygłosił dr Tomasz Grzywa, najmłodszy doktor w Polsce, który studia doktoranckie ukończył na WUM. Mówił o komórkach erytroidalnych i układzie odpornościowym oraz przełomowych badań z ostatniej dekady w tych dziedzinach. Z wykładami eksperckimi wystąpiły również: prof. Ewa Gorodkiewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr Hanna Kozłowska z Międzyśrodowiskowego Laboratorium Technik Mikroskopowych Instytutu Mossakowskiego. Prof. Gorodkiewicz poruszyła temat biosensorów SPRi w diagnostyce chorób onkologicznych i neurodegeneracyjnych. Dr Kozłowska mówiła o dozwolonych i niedozwolonych technikach manipulacji obrazem w badaniach biomedycznych.

Pasjonaci nauk podstawowych nagrodzeni

Na sympozjum złożyło się siedem sesji tematycznych dotyczących, w tym sesja plakatowa. W każdej sesji doktoranci i studenci prezentowali swoje prace badawcze. Po pełnych emocji i dyskusji obradach, nagrodzono wyróżniające się merytorycznie prezentacje.

Najważniejszą nagrodą konferencji – statuetkę imienia prof. Ostrowskiego, otrzymała Monika Pieniawska z Instytutu Genetyki Człowieka PAN za pracę „Wpływ nadekspresji deacetylazy histonowej 10 na biologię komórek nowotworowych w Zespole Sezary'ego”.

Wyróżnienie w sesji Cytochemia i Histochemia otrzymały dwie osoby ex aequo: 

 • Emilia Kruk z Katedry Patomorfologii WUM za pracę: "Przebudowa nerek u myszy z zespołem metabolicznym" oraz Maja Owe-Larsson z Koła HESA WUM za pracę "Ekspresja i potencjalna rola CART w komórkach nabłonka gruczołu krokowego - badania wstępne"

W sesji Varia zwyciężyli: 

 • 1 nagroda: Adrianna Piasek z Politechniki Warszawskiej za pracę „Od monokultur 2D do ekwiwalentu skóry: wytwarzanie i stosowalność w badaniach in vitro”
 • 2 nagroda: Natalia Bałdyga z Zakładu Genetyki, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Kajetany za pracę „Poszukiwanie genetycznego podłoża niedosłuchu u pacjentów z wadami ucha wewnętrznego”
 • 3 nagroda: Łukasz Biesiadecki z Koła HESA za pracę „Proteostaza, agregaty białkowe oraz strategie terapeutyczne z nich wynikające”

W sesji Biologia Nowotworów zwyciężyli:

 • 1 nagroda: Michał Fornalik z UM w Poznaniu za pracę „Analiza ekspresji ADAR1 w liniach komórek nowotworowych w warunkach prawidłowych oraz pod wpływem szoku cieplnego”
 • 2 nagroda: Mateusz Gotowiec z WUM za pracę „Różnica w poziomie ekspresji białek szlaku TNF-związanego liganda wywołującego apoptozę (TRAIL) między mezenchymalnymi komórkami macierzystymi tkanki tłuszczowej (ADSC) i komórkami raka sutka (RBA)”

W sesji Farmacja i Farmakologia zwyciężyli:

 • 1 nagroda: Aleksandra Sałach z UJ w Krakowie za pracę „Badanie wpływu daidzeiny na beztlenowy metabolizm L-cysteiny w komórkowym modelu mukopolisacharydozy” 
 • 2 nagroda: Szymon Lipiec z Koła HESA WUM za pracę „Rola proteasomu w paraptozie komórek raka okrężnicy indukowanej przez związek złota(III) –TGS 121” 
 • 3 nagroda: Wioletta Zielińska z Uniwersytetu w Bydgoszczy za pracę "Wpływ fascyny na migrację i przerzutowanie komórek raka piersi (badania in vitro oraz analiza in silico)"

W sesji Nowe Technologie Biomedyczne zwyciężyli:

 • 1 nagroda: Łukasz Ołdak z Uniwersytetu w Białymstoku za pracę „Matrycowy biosensor SPRi do jednoczesnego oznaczania VEGF-A i FGF-2 w płynach ustrojowych człowieka” 
 • 2 nagroda ex aequo: Zuzanna Zielińska z Uniwersytetu w Białymstoku za pracę „Konstrukcja biosensora SPRi czułego na białko PARP-1 do oznaczeń ilościowych w osoczu krwi” i Anna Sankiewicz z Uniwersytet w Białymstoku za pracę „Opracowanie biosensora SPRI do oznaczania stężenia neuropiliny-1”

W sesji Molekularne Podłoże Chorób zwyciężyli:

 • 1 nagroda: Jakub Tomaszewski z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM za pracę „Otyłość indukowana dietą wysokotłuszczową pośredniczy w rozwoju pozawałowej niewydolności serca poprzez zwiększona aktywność stresu nitrozacyjnego i hamowanie odpowiedzi na niesfałdowane białka”
 • 2 nagroda: Miłosz Majka z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM za pracę „Zespół metaboliczny indukowany dietą wysokotłuszczową hamuje hartowanie mięśnia sercowego – potencjalna rola adipokin”
 • 3 nagroda: Krzysztof Łuszczyński z Koła HESA WUM za pracę „Rola genu ABCA4 w fizjologii i patologii komórek naskórka”

W sesji plakatowej nagrodzeni zostali:

 • 1 nagroda: Justyna Badowska z Politechniki Warszawskiej za pracę „Stan zapalny vs. nowotwory skóry, czyli badanie wpływu uwalniania histaminy na funkcjonowanie keratynocytów i komórek raka kolczystokomórkowego”
 • 2 nagroda ex aequo: Julia Sikorska z MISMAP, UW za pracę „Profil trwałości 2,4-dipodstawionych pochodnych 1,3-selenazolu o właściwościach przeciwzapalnych”; Olga Sikora z Zakładu Toksykologii i Bromatologii WUM za pracę „Wpływ suplementacji cynkiem w połączeniu z wybranymi związkami polifenolowymi na zawartość SDMA, ADMA i TMAO w moczu szczurów w warunkach procesu nowotworowego”’; Magdalena Wilga (IBB PAN Warszawa) za pracę: "Identyfikacja mechanizmów epigenetycznych regulujących ekspresję podjednostek kompleksu SWI/SNF w jasnokomórkowym raku nerki"

 

W sympozjum wzięli udział: prof. Paweł Włodarski, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju WUM, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych WUM oraz dr hab. Łukasz Koperski, Prodziekan ds. studenckich I i II roku Wydziału Lekarskiego WUM. Honorowy patronat objął Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików.

Kolejna edycja Ogólnopolskiej Konferencja Naukowej „Postępy w Badaniach Biomedycznych” planowana jest na marzec 2024 roku.
 

Fot.: Anna Jurga